Strona: Pracownik UAM - Uchwała nr 240/2010/2011 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Główna treść strony


  Uchwała nr 240/2010/2011
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego    
 

Na podstawie art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat UAM uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
  1. Szczegółowe zasady przyjmowania na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na poszczególne kierunki/specjalności studiów w latach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 określa załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Podstawą uzyskania uprawnień finalisty oraz laureata olimpiad stopnia centralnego jest zaświadczenia wydane przez komitet organizacyjny danej olimpiady.
  3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, mogą być przyjęci wyłącznie na jeden wybrany kierunek/specjalność studiów i przyznaje się im maksymalną liczbę punktów przewidzianą w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2012/2013.
 
§ 3
  1. Do rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 stosuje się normy wynikające z Uchwały nr 161/2010 Senatu UAM z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
  2. Uchwała nr 161/2010 Senatu UAM z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego traci moc po zakończeniu rekrutacji na rok akademicki 2011/2012.

 
Rektor
 
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293