Strona: Kandydat UAM - Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców

Główna treść strony

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców

I Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc.
Wykaz placówek z terenu województwa wielkopolskiego, w których można podpisać umowę:
  1. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu, 61-823 Poznań, ul. Piekary 14/15, VII piętro, tel. +48 61 658 04 04, 61 850 60 14
  2. delegatura WOW NFZ w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, tel. +48 62 501 89 70
  3. delegatura WOW NFZ w Koninie, ul. Przyjaźni 2, 62-504 Konin, tel. +48 63 240 29 10
  4. delegatura WOW NFZ w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, tel. +48 65 528 61 70
  5. delegatura WOW NFZ w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, tel. +48 67 351 28 80
Wykaz placówek z terenu województwa lubuskiego, w których można podpisać umowę:
  1. Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra, tel. +48 68 328 76 00
  2. delegatura LOW NFZ w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 14/15, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. +48 95 733 63 00

II Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.


III Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania - zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.


Kontakt
Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się do Działu Nauczania, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pokój nr 25, parter.
Dział Nauczania czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Osobą prowadzącą sprawy związane z  ubezpieczeniem zdrowotnym jest Pani Joanna Burzyńska, tel. +48 61 829 4376, e-mail: joannab@amu.edu.pl


Uwaga
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ należy drukować dwustronnie.© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293