Strona: Kandydat UAM - Prezentacja jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Główna treść strony

Prezentacja jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wiadomość, opublikowana 30-05-2018

 Wydział Neofilologii
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Nauk Społecznych
 Wydział Historyczny
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  
Wydział Teologiczny 
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Chemii
 Wydział Fizyki  
 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 Wydział Biologii
  Wydział Prawa i Administracji
 Wydział Anglistyki
 Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 Collegium Polonicum
 Nadnotecki Instytut UAM w Pile

Wydział Neofilologii

Istna Wieża Babel naszego Uniwersytetu. Usłyszysz tu niemalże wszystkie języki świata!

Oferta kształcenia:

Szeroki wybór filologii. Specjalności: Filologia, specjalność arabistyka, bałtologia - filologia łotewska, etnolingwistyka, duńska, grupa z językiem angielskim, duńska, grupa z językiem niemieckim, germańska, hiszpańska, koreańska, norweska (grupa z językiem angielskim), norweska, grupa z językiem niemieckim, nowogrecka, filologia romańska, rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego, rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego, rosyjska z filologią angielską, rosyjska z filologią ukraińską, rosyjska z lingwistyką stosowaną, rumuńska, ukraińska, włoska, filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska, hebraistyka, indologia, japonistyka, językoznawstwo i nauka o informacji, językoznawstwo komputerowe, lingwistyka stosowana, lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego, sinologia, turkologia, ugrofinistyka - filologia fińska, ugrofinistyka - filologia węgierska

Historia: Wydział Neofilologii UAM istnieje od ponad 20 lat, kontynuując tradycje dawnego Wydziału Filologicznego, w którego łonie działała już większość spośród jednostek — instytutów i katedr — składających się na obecny Wydział. W skład wchodzą: Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Rosyjskiej, Instytut Filologii Rosyjskiej, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Katedra Ekokomunikacji, Katedra Orientalistyki, Katedra Skandynawistyki, Katedra Studiów Azjatyckich. 

Akredytacja: Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą z dnia 3 października 2013 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Neofilologii wydało ocenę wyróżniającą.

Strona domowa wydziału: https://wn.amu.edu.pl/


Wydział Studiów Edukacyjnych

Miejsce, gdzie zdecydowanie dominuje pierwiastek kobiecy 

Oferta kształcenia:

Na WSE można studiować na dwóch kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna - w obrębie ponad 20 specjalności – kolejne 4 w przygotowaniu - wybieranych zgodnie z zainteresowaniami kandydatów.

Historia: Wydział Studiów Edukacyjnych powstał w 1993 roku w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych w samodzielny wydział UAM. Pierwszym dziekanem Wydziału w latach 1993-1999 był prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński; w latach 1999-2002 funkcję dziekana pełnił prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski; w latach 2002-2008 funkcję dziekana pełnił był prof. dr hab. Wiesław Ambrozik. WSE tworzą 24 zakłady i trzy pracownie umiejscowione na kampusie Szamarzewo. Wydział Studiów Edukacyjnych jest jedną z nielicznych placówek naukowych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz do wszczęcia procedury dotyczącej tytułu naukowego profesora nauk społecznych.

Akredytacja: Wydział posiada pozytywne oceny PKA

Strona domowa Wydziału: https://wse.amu.edu.pl/


Wydział Nauk Społecznych

Społeczny kampus na zielonych Ogrodach: miejsce spotkań pasjonatów psychologii, socjologii, filozofii, nauk o kulturze, kognitywistyki i religioznawstwa.

 

Oferta kształcenia:

Wydział oferuje kształcenie w trybie stacjonarnym na kierunkach: filozofia, kulturoznawstwo, kognitywistyka, praca socjalna, socjologia, psychologia (studia jednolite mgr) oraz w trybie niestacjonarnym na kierunku: psychologia (studia jednolite mgr). Wydział prowadzi również kulturoznawcze studia magisterskie całkowicie w języku angielskim "Intercultural Communication", jest także miejscem intensywnej współpracy międzynarodowej kadry akademickiej, wymiany międzynarodowej studentów, absolwentów i doktorantów w oparciu o ponad 70 umów partnerskich z instytutami i wydziałami uczelni zagranicznych. Oferta Wydziału obejmuje także kształcenie podyplomowe oraz kursy dokształcające: Etyka Nauczycielska, Filozofia Nauczycielska, Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii, Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologii, Kurs Dokształcający w Dziedzinie Seksuologii i Kurs Dokształcający w Zakresie Pedagogiki.
Ponadto na Wydziale funkcjonują studia doktoranckie jako instytucjonalne formy kształcenia młodych pracowników nauki: kulturoznawcze Wydziałowe Studium Doktoranckie oraz studia doktoranckie w poszczególnych instytutach: filozofii, psychologii oraz socjologii.

Historia: Tradycje naukowo-badawcze i dydaktyczne Wydziału Nauk Społecznych sięgają czasów funkcjonowania powstałej w 1919 r. Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej później na Uniwersytet Poznański. Wydział powstał na mocy decyzji rektora UAM w roku 1975. W 2008 roku z wydziału wyłączył się Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, tworząc oddzielną jednostkę - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Obecnie w ramach WNS-u funkcjonują 4 instytuty: Instytut Filozofii, Instytut Socjologii, Instytut Psychologii, Instytut Kulturoznawstwa oraz Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych.

Akredytacja: WNS posiada wysoką pozycję naukową znajdując się od lat w I kategorii w systemie ocen działalności jednostek naukowych oraz pozytywne oceny PKA

Strona domowa Wydziału: https://wns.amu.edu.pl/


Wydział Historyczny

W wielkim, pachnący nowością budynku! Kto to? Nikt inny, jak tylko Wydział Historyczny 

Oferta kształcenia:

Kształcenie na studia I i II stopnia prowadzone jest w ramach następujących kierunków: historia i 6 specjalności z odrębnym naborem (studia stacjonarne I i II stopnia): Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Historia specjalność myśl i kultura polityczna, Historia specjalność socjoekonomika, Historia specjalność mediewistyka, Historia specjalność nauczycielska, Historia specjalność historia wojskowości oraz Kultura klasyczna w ramach European Master in Classical Cultures (II stopień). W Instytucie Historii powołano studia History – Central European Studies, przeznaczone dla obcokrajowców, gdzie zajęcia odbywać się będą w języku angielskim. Ponadto prowadzone są studia niestacjonarne zaoczne I i II stopnia (Historia; Historia specjalność nauczycielska); a także studia niestacjonarne eksternistyczne (Historia; specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz inne specjalności z naborem); kształcenie na kierunkach archeologia, etnologia, historia sztuki, muzykologia i wschodoznawstwo.

Historia: Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wydzielony został z Wydziału Filozoficznego, utworzonego w 1919 roku jako jeden z wydziałów założycielskich Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej w 1920 roku na Uniwersytet Poznański. W 1925 roku został przekształcony w Wydział Humanistyczny, a z niego w 1951 roku wyodrębniono Wydział Filozoficzno-Historyczny. Po kolejnym podziale w 1975 roku powstał Wydział Historyczny w jego obecnym kształcie.

Akredytacja: Wydział Historyczny posiada najwyższą, elitarną kategorię naukową A+ rankingu parametryzacji oraz pozytywne oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Strona domowa Wydziału: https://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Jedyna jednostka, która mieści się poza granicami Poznania. Ba, niemalże poza granicami Wielkopolski!

Oferta kształcenia:

Studia pierwszego stopnia: Pedagogika, Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych , Ochrona dóbr kultury, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Filologia polska. Studia drugiego stopnia: Pedagogika, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Ochrona dóbr kultury, Ochrona dóbr kultury specjalność turystyka kulturowa, Filologia polska

Historia: W dniu 4 lipca 1984 roku podpisane zostało porozumienie między Rektorem UAM prof. Zbigniewem Radwańskim, a wojewodą kaliskim, płk. dypl. Kazimierzem Buczmą, w sprawie powołania, prowadzenia i rozwijania przez UAM Zakładu Nauczania Początkowego Instytutu Pedagogiki z siedzibą w Kaliszu. Od października 1984 roku Zakład rozpoczął kształcenie studentów. Uchwałą nr 24/91 Senatu UAM w Poznaniu z dn. 25 marca 1991 roku w sprawie zmian organizacyjnych w UAM istniejące w Kaliszu Zakłady: Nauczania Początkowego, Wychowania Plastycznego, Wychowania Muzycznego, podległe dotychczas Instytutowi Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych, weszły w skład utworzonego Kolegium Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Kolegium stanowiło samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną podległą bezpośrednio Rektorowi UAM. W Kolegium Pedagogiczno-Artystycznym utworzono Zakład Pedagogiki. Decyzją Senatu i Rektora UAM z dnia 27 maja 1996 roku Kolegium przemianowane zostało na Instytut Pedagogiczno-Artystyczny. Spełniono przy tym warunek posiadania określonej dla instytutu kierunkowego liczby samodzielnych pracowników naukowych. W 1992 roku Rada Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM podjęła decyzję o utworzeniu trzyletnich stacjonarnych studiów nauczycielskich filologii polskiej. W dniu 25 marca 2002 r., uchwałą Senatu UAM w Poznaniu, w miejsce dotychczas funkcjonującego Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego utworzono Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu. Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2002 r.

Akredytacja: Wydział posiada pozytywne oceny PKA. 

Strona domowa Wydziału: https://wpa.amu.edu.pl/


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Jedna z naszych najmłodszych jednostek!

Oferta kształcenia:

Obecnie Wydział prowadzi studia na pięciu kierunkach studiów: politologii, stosunkach międzynarodowych, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, bezpieczeństwie narodowym oraz zarządzaniu państwem. Ponadto w ofercie edukacyjnej wydziału znajdują się studia podyplomowe i kursy

Historia: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu powstał w 2008 r. w wyniku podziału Wydziału Nauk Społecznych. Wówczas Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przekształcony został w samodzielny wydział.

Akredytacja: Wydział posiada pozytywne oceny PKA oraz naukową kategorię A w parametryzacji jednostek.

Strona domowa jednostki: http://wnpid.amu.edu.pl/pl/


Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny UAMOferta kształcenia:

studia stacjonarne jednolite mgr: teologia specjalność kapłańska, katechetyczno-pastoralna, studia stacjonarne I stopnia: dialog i doradztwo społeczne, studia niestacjonarne jednolite mgr: teologia specjalność katechetyczno-pastoralna, niestacjonarne I stopnia: dialog i doradztwo społeczne

Historia: Dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego Posnaniensis urbs z dnia 2 czerwca 1974 roku został w Poznaniu erygowany Papieski Wydział Teologiczny. Z powodu okoliczności politycznych utworzenie wydziału teologicznego w uczelni państwowej w Polsce nie było wówczas możliwe. Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu powstał i przez pierwsze lata działał dlatego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Kongregacja Wychowania Katolickiego pismem z dnia 26 czerwca 1998 roku (Prot. N. 124/98) wyraziła formalną zgodę na ustanowienie Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W dniu 29 czerwca 1998 roku Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął decyzję, na mocy której utworzył Wydział Teologiczny tegoż Uniwersytetu. Obowiązujący od dnia 25 kwietnia 1998 roku Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w art. 15 ust. 2 przewiduje, że "Status prawny (...) wydziałów teologii katolickiej na uniwersytetach państwowych regulują umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski upoważnioną przez Stolicę Apostolską". Umowę taką podpisali w dniu 30 listopada 1998 z upoważnienia Stolicy Apostolskiej Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Arcybiskup Poznański, w imieniu Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Minister Edukacji Narodowej przy udziale Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Strona domowa Wydziału: http://teologia.amu.edu.pl/


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Ten Wydział to nie tylko "poznańska polonistyka", ale również wiele innych prestiżowych kierunków i instytutów.  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, posiada ocenę A+ w parametryzacji jednostek naukowych.

Oferta kształcenia:

Studia stacjonarne I stopnia:

 • Filologia polska (specjalności: animacja kultury, artystycznoliteracka, dokumentalistyczno-bibliotekarska, dziennikarska, komunikacja medialna, logopedyczna, nauczycielska, wydawnicza),
 • Filologia polska jako obca,
 • Studia polonistyczno-germanistyczne (specjalności: nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel języka polskiego, translatorska),
 • Filologia klasyczna,
 • Studia śródziemnomorskie,
 • Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie,
 • Bałkanistyka,
 • Filologia bułgarska (specjalizacje: kulturowo-turystyczna, translatorska),
 • Filologia chorwacka (specjalizacje: kulturowo-turystyczna, translatorska),
 • Filologia czeska (specjalizacje: kulturowo-turystyczna, translatorska),
 • Filologia serbska (specjalizacje: kulturowo-turystyczna, translatorska),
 • Studia południowosłowiańskie (specjalizacje: kulturowo-turystyczna, translatorska),
 • Filologia słowiańska i filologia polska (specjalizacje: kulturowo-turystyczna, translatorska),
 • Wiedza o teatrze (specjalizacje: interdyscyplinarne projekty kuratorskie, teatr społeczności lokalnych),
 • Filmoznawstwo i kultura mediów,
 • Central European and Balkan Studies

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • Filologia polska (specjalności: nauczycielska, wydawnicza)

Studia stacjonarne II stopnia:

 • Filologia polska (specjalności: dziennikarstwo i public relations, estetyczna, komparatystyczna, krytyka i praktyka literacka, kultura mediów cyfrowych, logopedyczna, nauczycielska, operologiczna, przekładowa),
 • Polacy i Niemcy w Europie,
 • Polonistyka w kontekstach kultury (specjalności: dziennikarstwo i public relations, estetyczna, komparatystyczna, krytyka i praktyka literacka, kultura mediów cyfrowych, logopedyczna, nauczycielska, operologiczna, przekładowa),
 • Filologia klasyczna,
 • Mediterranean Studies,
 • Literatura powszechna,
 • Studia śródziemnomorskie,
 • Bałkanistyka (specjalizacje: kultur południowo- i zachodniosłowiańskich, translatorska),
 • Balkan Studies,
 • Filologia bułgarska (specjalizacje: kultur południowo- i zachodniosłowiańskich, translatorska),
 • Filologia chorwacka (specjalizacje: kultur południowo- i zachodniosłowiańskich, translatorska),
 • Filologia czeska (specjalizacje: kultur południowo- i zachodniosłowiańskich, translatorska),
 • Filologia serbska (specjalizacje: kultur południowo- i zachodniosłowiańskich, translatorska),
 • Media interaktywne i widowiska,
 • Filmoznawstwo i kultura mediów (specjalizacje: filmoznawstwo intermedialne, kultury filmowe)

Studia niestacjonarne II stopnia:

 • Filologia polska (specjalności: nauczycielska, wydawnicza)

Historia: Pierwszym wydziałem, który rozpoczął działalność dydaktyczną od razu po inauguracji, był wielokierunkowy, powołany do życia 4 kwietnia 1919 r., Wydział Filozoficzny. W jego ramach funkcjonowały polonistyczne katedry literackie oraz językoznawcze, katedra filologii słowiańskiej oraz katedry filologii klasycznej (hellenistyki i latynistyki). Ówczesny system studiowania filologii opierał się na zasadniczo czteroletnim okresie kształcenia, a uzyskanie absolutorium otwierało dwie możliwości – albo skomplikowany, bardzo rozbudowany egzamin nauczycielski, albo egzamin doktorski na podstawie napisanej pracy naukowej. W roku 1951 wydzielono z Wydziału Humanistycznego odpowiednie katedry i utworzono Wydział Filologiczny, w ramach którego w 1969 roku powstał Instytut Filologii Polskiej oraz Katedra Filologii Klasycznej (od 1977 r. Instytut Filologii Klasycznej), a filologię słowiańską (jako Zakład Języków i Literatur Słowiańskich) włączono do Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. W 1988 roku utworzono Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, w miejsce struktury instytutowej przywrócono podział na katedry (pozostał jeden instytut – Instytut Filologii Klasycznej). W struktury nowego wydziału włączono filologię słowiańską (z Wydziału Filologii Rosyjskiej) oraz Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (utworzone w 1985 r. jako odrębna jednostka).Kolejna reorganizacja skutkuje przywróceniem struktury instytutowej dla polonistów i slawistów. W 2011 r. z Instytutu Filologii Polskiej wyodrębniły się dwie nowe instytucje – Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów.

Akredytacja: Wyróżniająca ocena A+ w parametryzacji jednostek naukowych

Strona domowa Wydziału: https://wfpik.amu.edu.pl/strona-glowna/wfpik/aktualnosci


Wydział Matematyki i Informatyki

Tutejsi studenci to stali bywalcy podium wielu prestiżowych konkursów

Oferta kształcenia:

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: matematyka, informatyka, nauczanie matematyki i informatyki, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: matematyka, informatyka, nauczanie matematyki i informatyki

Historia: 30 stycznia 1919 r. utworzono Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Poznańskiego. Obejmował on sekcję nauk matematyczno-przyrodniczych. Sekcja ta została przekształcona w roku 1924/25 w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W roku 1919 utworzono dwie katedry matematyki. W Poznaniu w okresie międzywojennym prowadzili działalność naukową i dydaktyczną matematycy przybyli z wielu ośrodków kraju. Katedry Matematyki w roku 1961/62 została podzielona na dwie katedry. Katedry wchodziły w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu. W roku 1970 w miejsce Katedr Matematyki powstał Instytut Matematyki. Instytut obejmował 8 zakładów: Algebry i Teorii Liczb, Analizy Matematycznej, Geometrii i Topologii, Logiki Matematycznej, Matematyki Ogólnej, Metod Numerycznych, Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej, Teorii Funkcji Rzeczywistych. Od roku 1978, po zmianach w strukturze Uniwersytetu, Instytut Matematyki wchodził w skład Wydziału Matematyki i Fizyki. W roku 1993 z dotychczasowego Wydziału Matematyki i Fizyki powstały dwa Wydziały: Wydział Matematyki i Informatyki i Wydział Fizyki. 

Akredytacja: Wydział otrzymał w 2013 roku kategorię A nadaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wydział posiada również wyróżniające i pozytywne akredytacje PKA

Strona domowa Wydziału: http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/


Wydział Chemii

Jeden z największych i najnowocześniejszych tego typu budynków w Europie? I nowy kierunek! Poczytajcie ...

Oferta kształcenia:

Wydział Chemii UAM posiada bardzo szeroką ofertę edukacyjną zarówno na I jak i na II stopniu nauczania. Dla studentów I stopnia na kierunku chemia oferuje 10 poniżej wymienionych specjalności: Analityka chemiczna, Chemia biologiczna, Chemia i przyroda, Chemia kosmetyczna, Chemia materiałowa , Chemia ogólna, Chemia środowiska, Chemia z zastosowaniami informatyki, Synteza i analiza chemiczna, Chemia sądowa. Warto zauważyć, że oferta ta regularnie jest poszerzana lub modyfikowana w zależności od bieżących zapotrzebowani rynku pracy jak i zainteresowań potencjalnych kandydatów. I tak w roku akademickim 2014/2015 została ona poszerzona o specjalność chemia sądowa. Na II stopniu nauczania oferuje studentom 7 specjalności w tym jedną, prowadzoną w języku angielskim (General Chemistry). W bieżącym roku akademickim udała się również uruchomić nowy kierunek Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia. Są to studia międzyuczelniane prowadzone wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Łódzką. Absolwenci tego kierunku uzyskują wspólny dyplom tych trzech uczelni oraz stopień magistra inżyniera. Pierwsza edycja tego kierunku rozpocznie się 23 lutego 2015 roku.
Akredytacja: wszystkie kierunki posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Historia: 30 stycznia 1919 r. na wniosek Komisji Uniwersyteckiej Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wydaje dekret założycielski Wydziału Filozoficznego - pierwszego wydziału Uniwersytetu. Chemia, jako odrębny kierunek znalazła się na tym Wydziale. W 1925 roku Wydział Filozoficzny zostaje podzielony na dwie jednostki naukowo-dydaktyczne - Wydział Humanistyczny oraz Matematyczno-Przyrodniczy, w tym ostatnim znalazły się katedry chemii. W ramach Wydziału Przyrodniczego chemia miała najtrudniejsze warunki lokalowe. Laboratoria chemiczne wraz ze swoimi zakładami znajdowały się początkowo w Collegium Minus (na III piętrze), skąd Zakład Chemii Organicznej w wyniku pożaru w 1920 r. przeniósł się do podziemi Zamku sąsiadującego z Uniwersytetem. Niewiele to zmieniło w zakresie komfortu pracy, złe warunki pomieszczeń Zamku spowodowały przedwczesną śmierć Prof. Korczyńskiego – twórcy poznańskiej chemii organicznej.1947 to pierwszy nabór studentów z konkursu - powstaje Katedra Chemii Ogólnej, odrębnego statusu doczekała się Katedra Chemii Technologicznej (potem Katedra Technologii Chemicznej). W 1969 powołano Instytutu Chemii.1 września 1978 Instytut Chemii otrzymuje prawa Wydziału. Całkowitą autonomię i nazwę Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza uzyskuje na początku 1981 r. Wydział Chemii składa się naówczas z 22 jednostek naukowo-badawczych. Rok 2012 to rozpoczęcie przeprowadzki do nowego gmachu Wydziału Chemii. Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 i kształcenie studentów w nowej siedzibie.

Strona domowa Wydziału: http://chemia.amu.edu.pl/ 


Wydział Fizyki

Najmniej liczny, co nie znaczy, że mniej ważny.

Historia: Historia Wydziału Fizyki sięga początków Uniwersytetu Poznańskiego, kiedy to w roku 1919 utworzono Wydział Filozoficzny, w skład którego weszła Sekcja Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, która wkrótce przekształciła się w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W powojennej historii ogromny wkład w rozwój poznańskiej fizyki wnieśli profesorowie Szczepan Szczeniowski, Arkadiusz H. Piekara i Stanisław Kielich. W obecnej postaci Wydział Fizyki ukształtował się podczas restrukturyzacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Najpierw, w roku 1977, po podziale Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, a następnie (w roku 1993) po podziale Wydziału Matematyki i Fizyki. Wydział Fizyki tworzą: Instytut Akustyki (IA), Instytut Obserwatorium Astronomiczne (OA), Zakłady naukowe ogólnowydziałowe, Laboratoria ogólnowydziałowe, Pracownie dydaktyczne.

Dziekan: Prof. Antoni Wójcik

Oferta kształcenia:

Studia I stopnia na kierunkach: Akustyka, Astronomia, Biofizyka, Fizyka, Fizyka Medyczna, Reżyseria Dźwięku, Technologie Komputerowe (inżynierski I st.), Studia Nauczycielskie. Studia II stopnia na kierunkach: Akustyka, Astronomia, Biofizyka, Fizyka, Fizyka Medyczna, Optometria, Techniczne Zastosowania Internetu (II st.). 

Studenci kształceni na Wydziale Fizyki sięgają po najwyższe laury. Studenci Informatyki Stosowanej - przekształconej w inżynierski kierunek Technologie Komputerowe i Techniczne Zastosowania Internetu w ciągu ostatnich 4 lat jako światowi finaliści znaleźli się aż czterokrotnie w Top 5 Europy międzynarodowego konkursu marketingu internetowego Google Online Marketing Challenge. W tym roku dr Wojciech Czart, przygotowujący studentów w ramach zajęć prowadzonych na Wydziale Fizyki, został zaproszony do jury tego jednego z największych na świecie konkursów (The Global Academic Panel).

Akredytacja: Wydział Fizyki posiada pierwszą, najwyższą kategorię naukową w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Strona domowa Wydziału: http://www.fizyka.amu.edu.pl/


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Największy odkryty w Polsce meteoryt mieści się właśnie tutaj!

Oferta kształcenia:

Obecnie Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych jest najlepszym (według oceny parametrycznej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz największym (ponad 3600 studentów) w Polsce wydziałem z zakresu nauk o Ziemi. Wydział ma bogatą ofertę dydaktyczną, z 8 kierunkami studiów i łącznie 18 specjalizacjami. Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych można zgłębiać wiedzę aż na 8 kierunkach: geografia, geoinformacja (studia inżynierskie), geologia (również studia inżynierskie), gospodarka przestrzenna (również studia inżynierskie), gospodarka wodna (Ośrodek Zamiejscowy UAM w Pile), turystyka i rekreacja, zarządzanie środowiskiem oraz geodezja i kartografia (niestacjonarne studia inżynierskie). Odrębna rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia jest prowadzona w ramach kierunku geografia – specjalności: ekologia miasta, geoinformacja oraz hydrologia, meteorologia i klimatologia. Kierunki geologia i gospodarka przestrzenna dostępne są jako studia licencjackie lub inżynierskie. Turystyka i rekreacja prowadzona jest zarówno w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile, jak i w poznańskiej siedzibie wydziału. 
Na II stopniu studiów, w ramach wybranych kierunków, dodatkowo dostępne są następujące specjalności: 
geografia (cywilizacje, człowiek, środowisko; geografia społeczno-ekonomiczna, kartografia i teledetekcja, monitoring geoekosystemów, geoinformacja, hydrologia, meteorologia i klimatologia)
geologia (geologia inżynierska z elementami geotechniki, hydrogeologia, geologia poszukiwawcza, geozagrożenia)
turystyka i rekreacja (turystyka międzynarodowa)
Ponadto, w ramach studiów niestacjonarnych kształcenie odbywa się na 4 kierunkach: geodezja i kartografia (studia inżynierskie I stopnia), geografia (studia I i II stopnia), gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie i licencjackie I stopnia, studia II stopnia) oraz turystyka i rekreacja (studia I i II stopnia).
Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje również kształcenie w ramach studiów III stopnia (studia doktoranckie w dziedzinie nauk o Ziemi z zakresu geografii lub geologii). Ponadto ważnym elementem oferty dydaktycznej wydziału jest kształcenie nauczycieli – odbywa się ono w ramach modułów przygotowujących do zawodu nauczyciela przyrody i geografii. 
Ostatni element oferty dydaktycznej wydziału to studia podyplomowe w ramach 5 kierunków: geoinformacja, geologia, monitoring środowiska przyrodniczego, turystyka oraz zarządzanie środowiskiem – zarządzanie gospodarką odpadami.

Historia: Początki Wydziału sięgają roku 1919, kiedy powstaje Uniwersytet Poznański, w którego strukturze działały m.in. następujące Instytuty: Geograficzny, Geologiczny, Mineralogiczny, Paleontologiczny. W 1925 r. z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego wyodrębniły się dwa wydziały: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Humanistyczny, natomiast w 1951 r. z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego powstały: Wydział Matematyczno- Fizyczno-Chemiczny oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. W 1984 r. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi uległ podziałowi na dwa odrębne wydziały, w tym Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Obecnie wydział tworzą cztery instytuty: Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geologii oraz Katedra Turystyki i Rekreacji. Do 2004 roku siedzibą wydziału był budynek Collegium Maius przy ul. Fredry. Obecnie wydział ma siedzibę na Kampusie Uniwersyteckim Morasko, w Collegium Geographicum im. St. Pawłowskiego oraz w Collegium Geologicum. Wydział dysponuje również 4 stacjami terenowymi, w tym Stacją Polarną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza AMUPS w Zatoce Petunia (Svalbard), zaledwie 1300 km od bieguna północnego.

Akredytacja: Kierunku studiów: geografia, geologia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunki: geoinformacja, gospodarka wodna, zarządzanie środowiskiem oraz geodezja i kartografia zostaną poddane ocenie po ukończeniu tych kierunków studiów przez pierwszych absolwentów.

Strona domowa Wydziału: http://wngig.amu.edu.pl/


Wydział Biologii

Jedyne miejsce, w którym zobaczycie kwitnący bananowiec - Wydział Biologii UAM

Wydział Biologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza od lat z sukcesem kontynuuje tradycje nauczania nauk przyrodniczych. W 2014 roku nasz Wydział wchodzący w skład Poznańskiego Konsorcjum RNA uzyskał prestiżowy tytuł Krajowego Narodowego Ośrodka Wiodącego (KNOW),  status nadawany instytucjom naukowym prowadzącym badania na najwyższym poziomie i mającymi znakomite osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej. Nowoczesny, dobrze wyposażony budynek Collegium Biologicumjest znakomitym miejscem do zdobywania i poszerzania wiedzy biologicznej jak i rozwoju naukowo-badawczego.  Nasi studenci w ramach prac licencjackich i magisterskich biorą czynny udział
w badaniach naukowych. 

Oferta kształcenia:

Na Wydziale  Biologii kształci się ponad 1300 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech głównych kierunkach studiów. Na kierunku Biologia, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z biochemii, biologii molekularnej, botaniki, zoologii, fizjologii, biologii środowiskowej czy wirusologii. W ramach kierunku Biologia można studiować na specjalności Nauczanie  przyrody (I stopień) i Nauczanie biologii (II stopień).
Studenci kierunku Biotechnologia maja możliwość zdobywać wiedzę  i umiejętności niezbędne do stosowania technik biologii molekularnej, biotechnologii i inżynierii genetycznej w ochronie środowiska, przemyśle i medycynie.
Studenci II stopnia mogą w zależności od zainteresowań kontynuować studia w ramach angielskojęzycznej Biotechnology, skoncentrowanej na biotechnologii medycznej, lub  kierunku Biotechnologia, studiach polskojęzycznych.
Na kierunku Ochrona Środowiskastudenci poznają zasady kształtowania środowiska, , jego monitoringu i oddziaływania człowieka na ekosystemy. Studenci II stopnia mogą rozwijać swoja wiedzę w ramach angielskojęzycznych studiów Environmetal Protection lub wybranej specjalności na studiach polskojęzycznych: Ochrona środowiska lądowych, Ochrona środowisk wodnych czy Zarządzanie środowiskiem.
Międzyuczelniany kierunek Bioinformatykaprowadzony jest we współpracy z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej, kształci specjalistów mających zarówno wiedzę z zakresu biologii, jak i umiejętności kreatywnego korzystania z narzędzi obliczeniowych do analizy danych biomedycznych.
Dla studentów II stopnia dostępny jest interdyscyplinarny kierunek Neurobiologia, prowadzony przez trzy poznańskie uczelnie: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF) oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (UP).
Głównym obiektem zainteresowania Neurobiologii jest układ nerwowy i wszelkie przejawy jego aktywności.
Na Wydziale Biologii prowadzone są studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach Biologia i Ochrona Środowiska oraz studia podyplomowe na kierunkach: Biologia,Biologia sądowa i Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody

Historia: Początki Wydziału Biologii ściśle związane są z powstaniem w 1919 r. Uniwersytetu Poznańskiego. W ramach nowo utworzonej uczelni powołano Wydział Filozoficzny, który tworzyło 21 katedr. Wśród nich były katedry botaniki i zoologii, działające w ramach Sekcji Matematyczno-Przyrodniczej. We wrześniu 1925 r. w miejsce Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Poznańskim utworzono dwa wydziały: Humanistyczny i Matematyczno-Przyrodniczy, w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego znalazły się następujące katedry biologiczne. W ramach reaktywowanego po II wojnie światowej Uniwersytetu Poznańskiego (od 1955 r. noszącego nazwę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) istniał nadal Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, który w roku 1951 został podzielony na Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Od kilku lat Wydział funkcjonuje w nowym gmachu - Collegium Biologicum - znajdującym się w Kampusie Uniwersyteckim na Morasku. W ciągu roku ukazuje się ponad 350 publikacji przygotowanych przez pracowników i doktorantów. W dużym stopniu są one efektem badań finansowanych z licznych grantów krajowych i międzynarodowych. Aktualnie realizowanych jest blisko 80 projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział jest zaangażowany w czterech konsorcjach/sieciach o zasięgu międzynarodowym i pięciu krajowych; m.in. w roku 2010 został 
umieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Akredytacja: W roku 2011 Wydział wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN utworzył Poznańskie Konsorcjum RNA, które w roku 2014 na okres 5 lat uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, nadawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Strona domowa Wydziału: http://www.biologia.amu.edu.pl/


Wydział Prawa i Administracji

Nasze przyszłe gwiazdy palestry? Nie tylko! Znajdziesz tu także inne kierunki

Oferta kształcenia:

WPiA prowadzi następujące kierunki studiów. Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite: prawo, studia stacjonarne I i II stopnia: kierunek prawno-ekonomiczny, administracja, prawo europejskie, zarządzanie i prawo w biznesie, studia niestacjonarne: administracja, prawo europejskie, zarządzanie i prawo w biznesie

Historia: Wydział Prawa Uniwersytetu Poznańskiego zainaugurował swoją działalność w dniu 1 kwietnia 1919 r. Obok Krakowa (1364) i Warszawy (1816), jest trzecim najstarszym wydziałem tego typu w Polsce, jeżeli wziąć pod uwagę polskie tradycje akademickie. Z inicjatywy prof. Antoniego Peretiatkowicza powstał tu nowatorski program studiów dwusekcyjnych, prawno-ekonomicznych. Stąd też już od września 1919 r. studia na wydziale miały charakter dwusekcyjny, zaś sam wydział noszący początkowo nazwę Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych, w maju 1921 r. stał się Wydziałem Prawno-Ekonomicznym. Ta unikalna koncepcja studiów dwusekcyjnych przetrwała ponad 40 lat, z krótką przerwą w okresie stalinowskim. Ostatni rocznik reaktywowanego w 1957 r. Studium Ekonomii Politycznej, opuściły mury Wydziału w 1962 r. Historia Wydziału w okresie późnego PRL stanowiła odbicie procesów, które następowały w państwie socjalistycznym. I podobnie jak cały kraj, Wydział „żył życiem podwójnym” (H. Olszewski). Naturalna zmiana pokoleniowa jaka dokonywała się na nim dokonywała, której dramatycznym tłem były wydarzenia „rewolucji Solidarności” z lat 1980 – 1981 i stan wojenny, spowodowała pewną dezintegrację społeczności wydziałowej i naturalną, choć niepożądaną polaryzację postaw. W rzeczywistość po 1989 r. Wydział Prawa i Administracji UAM wkraczał z problemami nie mniejszymi niż te w 1919 czy 1956 roku, próbując zresztą aktywnie reagować na zupełnie nowe wyzwania. Odpowiedzią władz i społeczności było powołanie do życia zarówno nowych kierunków studiów: europeistyka (1991 r.) i zarządzanie i marketing (1991 r.), jak i pionierskich w skali kraju, powszechnie dostępnych, zaocznych studiów prawniczych (1992 r.).
Autor: dr Maksymilian Stanulewicz

Akredytacja: Wydział posiada pozytywne oceny PKA

Strona domowa Wydziału: https://prawo.amu.edu.pl/


Wydział Anglistyki

Mają swoją historię, sukcesy, a nawet swój osobisty kolor! Wiedziałeś?

Oferta kształcenia:

W ostatnich dziesięciu latach na szczególne podkreślenie zasługuje rosnące wewnętrzne zróżnicowanie prowadzonych specjalności i specjalizacji wypływające z różnorodności prowadzonych przez pracowników badań naukowych, i ich otwartości na interdyscyplinarność. Oprócz jedynego w Polsce własnego kierunku studiów: filologia angielska, w ramach kierunku filologia Instytut uruchomił studia niderlandystyczne, południowoafrykańskie oraz celtyckie. Utworzono specjalności: kultura anglo-amerykańska (wspólnie z Instytutem Historii Wydziału Historycznego UAM), filologia rosyjsko-angielska (z Instytutem Filologii Rosyjskiej) oraz niezmiernie popularny program tłumaczenia konferencyjnego i pisemnego (z Instytutem Filologii Romańskiej i Instytutem Filologii Germańskiej). Uruchomiono też trzy cieszące się dużym zainteresowaniem studia podyplomowe: Podyplomowe Studia Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, Podyplomowe Studia Tłumaczenia Audiowizualnego, Podyplomowe Studia Tłumaczy Specjalistycznych

Historia: Instytut Filologii Angielskiej powstał w 1968 roku w wyniku przekształcenia Katedry Filologii Angielskiej powstałej trzy lata wcześniej. Pierwszym dyrektorem Katedry, a następnie Instytutu, był prof. dr hab. Jacek Fisiak, który w trakcie swojej działalności w latach 1968–2005 uczynił z Instytutu największy ośrodek studiów anglistycznych w Polsce. Dalekowzroczne wysiłki prof. Fisiaka, wspierane przez jego współpracowników i wychowanków, kontynuowała od 2005 prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, która 1 stycznia 2012 doprowadziła do powstania pierwszego w Polsce Wydziału Anglistyki. W ciągu 25 lat IFA nawiązał współpracę z licznymi uniwersytetami i instytucjami naukowymi w Europie i na świecie: m. in. University of Florida, University of Kansas, Michigan State University, University of London, Uniwersytet Helsiński czy Uniwersytet Wiedeński. W latach 1991-2001 IFA wygrał czterokrotnie konkurs na program Unii Europejskiej TEMPUS w partnerstwie z University College Northampton w Anglii, University College Galway w Irlandii, Uniwersytetem Aveiro w Portugalii i Uniwersytetem Wiedeńskim. Pozwoliło to na duże zakupy aparatury, w tym skomputeryzowanie Instytutu, uruchomienie specjalizacji tłumaczeniowej oraz innych programów studiów. Do dnia dzisiejszego podpisano 33 umowy w ramach programu Erasmus, a pracownicy IFA prowadzili badania naukowe we współpracy z partnerami reprezentującymi zagraniczne ośrodki naukowe, m. in. Uniwersytet Colorado w Boulder, (USA), Austriacką Akademię Nauk, uniwersytet La Sapienza w Rzymie, uniwersytet w Genewie (Szwajcaria), uniwersytety w Gandawie i Brukseli (Belgia), uniwersytety w Lejdzie i Groningen (Holandia), uniwersytety w Pretorii, Potchefstroom, Bloemfontein i Stellenbosch (RPA), uniwersytet w Balikesir (Turcji), Jean Nicod Institute w Paryżu. 

Dziekan: Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Akredytacja: IFA otrzymał zarówno wyróżniające oceny PKA i UKA jak i najwyższą kategorię w ocenie parametrycznej w ramach Wydziału Neofilologii (2010)

Oficjalny kanał YT WA:
https://www.youtube.com/user/WAUAMPOZNAN/videos?sort=p&flow=grid&view=0 

111 Things Students Love about the Faculty of English:
http://vimeo.com/93177037 

Domowa strona Wydziału: http://wa.amu.edu.pl/wa/


Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Czy wiecie, że mamy też swoje ośrodki poza Poznaniem? Jednym z nich jest Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Instytut na prawach Wydziału

Oferta kształcenia:

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: Projektowanie kultury, specjalność - animacja ruchu turystycznego, promocja dziedzictwa kulturowego, Komunikacja Europejska, specjalność dyplomacja europejska, turystyka kulturowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, Komunikacja europejska, specjalizacja medioznawstwo, zarządzanie instytucjami kultury, edukacja europejska

Historia: W roku 2000, UAM z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim powołali do życia Collegium Europaeum Gnesnense. Podwaliny pod budowę CEG położone zostały wraz z wmurowaniem aktu erekcyjnego 12 marca 2000 r. przy udziale Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.Pierwszą siedzibą Kolegium, dzięki uprzejmości Metropolity Gnieźnieńskiego Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, był jeden z budynków Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Drugiego czerwca 2003 r. oddano do użytku kompleks Collegium Europaeum Gnesnense składający się z trzech obiektów. Kolegium Europejskie w Gnieźnie jest dziś miejscem spotkań wielu osobistości życia politycznego i kulturalnego Polski. Gośćmi Kolegium byli: Danuta Hűbner, minister, członek Rady Ministrów, Krystyna Łybacka, Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Jerzy Buzek i Tadeusz Mazowiecki, byli premierzy RP, Władysław Bartoszewski, były Minister Spraw Zagranicznych Polski. 30 maja 2005 Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadał Kolegium Europejskiemu w Gnieźnie imię Jana Pawła II.

Strona domowa Wydziału: http://ike.amu.edu.pl/


Collegium Polonicum w Słubicach

Polsko-niemiecka współpraca dla dobra nauki.Collegium Polonicum 

Oferta kształcenia:

Collegium Polonicum to jednostka wspólna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Polska i Niemcy wspólnie odpowiadają za tą placówkę naukowo-badawczą. Kierunki studiów oferowane przez Collegium Polonicum to: filologia - spec. filologia germańska, filologia polska jako obca, prawo, kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa, Ochrona Europejskich Dóbr Kultury (w języku niemieckim), Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas.

Historia: Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego miała miejsce w 1998 roku. Obecnie W Collegium Polonicum kształci się ok. 1000 studentów w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym zaocznym i podyplomowym, a około 25% z nich to obcokrajowcy.

Zobacz Collegium Polonicum – wirtualny spacer i film promocyjny.


Nadnotecki Instytut UAM w Pile

pila

Oferta kształcenia:

Nadnotecki Instytut UAM w Pile w swojej ofercie posiada dwa kierunki studiów dziennych: gospodarka wodna z czterema ścieżkami rozwoju - zarządzanie zasobami komunalnymi; ochrona i zarządzanie środowiskiem; wody mineralne i balneologia oraz turystyka wodna, leśna i lotnicza, wybieranymi po 3-cim semestrze studiów zgodnie z zainteresowaniami kandydatów i technologie informatyczne z możliwością wyboru dwóch specjalizacji: informatyka i geoinformatyka.

Historia: Nadnotecki Instytut UAM w Pile (dawniej Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile) położony jest na obszarze 13 ha dawnego lotniska wojskowego w Pile, w spokojnym otoczeniu lasów. Główny budynek dydaktyczny został wybudowany na nowo i oddany do użytku w czerwcu 2010 roku. Utworzenie Instytutu na pograniczu północnej Wielkopolski i Pomorza to jego największy atut, ponieważ stanowi on swoistą bramę do Pojezierzy Pomorskich a ekosystemy wodne są podstawowymi obiektami badań na kierunkach przyrodniczych prowadzonych w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile (gospodarka wodna i zarządzanie środowiskiem). Współpraca Instytutu z firmami z branży IT, mającymi swoje siedziby w regionie pilskim, umożliwia studentom technologii informatycznych zdobycie praktycznych umiejętności i unikatowego wykształcenia w stopniu inżyniera, czyniąc z absolwentów atrakcyjnych pracowników na pilskim i ogólnoświatowym rynku pracy.

Akredytacja: Instytut posiada pozytywne oceny PKA realizowanych kierunków studiów

Strona domowa Wydziału: https://pila.amu.edu.pl/

Informację wprowadził/a: Julia Ruminiecka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293