Strona: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - System Internetowej Rekrutacji

Główna treść strony

Baza wiedzy - najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z rekrutacją (FAQ)

Matury

Zdawałem maturę w 2016 roku i uzyskałem z języka polskiego pisemnego na poziomie rozszerzonym 45%. W roku 2017 poprawiałem wyniki z języka polskiego i otrzymałem teraz 55 %. Który wynik muszę wpisać w systemie IR?

Oczywiście należy wpisać wynik korzystniejszy - czyli 55%. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej nie tylko świadectwo dojrzałości, ale również późniejsze aneksy.

Jestem kandydatem ze starą maturą, który był zwolniony z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego na podstawie certyfikatu i taki zapis znajduje się na moim świadectwie. Co powinienem wpisać w wynikach matury?

W powyższej sytuacji należy wpisać w wynikach matury, w polu dotyczącym języka obcego nowożytnego, maksymalną ocenę możliwą do uzyskania. Będzie to oczywiście ocena 5 lub 6 - w zależności od stosowanej wówczas skali ocen.

Opłaty

Ile wynosi opłata rekrutacyjna i czy obowiązuje ona wszystkich kandydatów na studia, niezależnie od kierunku, na który ubiegają się o przyjęcie? Ile mam zapłacić, jeśli chcę zdawać na kilka kierunków?

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85zł. Obowiązuje ona wszystkich kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia, niezależnie czy są to studia stacjonarne czy niestacjonarne, pierwszego czy drugiego stopnia. W przypadku dokonania zapisu na większą liczbą kierunków/specjalności studiów kandydat opłaca każdy zapis.

Na czym polega opłacenie zapisu na kierunek studiów?
W celu opłacenia zapisu na kierunek studiów należy w zakładce "Moje kierunki" kliknąć w "Opłać zapis". Po opłaceniu zapisu na kierunek studiów kandydata otrzyma wiadomość o uznaniu płatności w systemie Internetowej Rekrutacji.
Jak i gdzie należy uiścić opłatę rekrutacyjną?
W systemie IR możesz wnieść swoją opłatę rekrutacyjną na jeden z dwóch sposobów: 1) wykorzystując system e-płatności, który pozwala na szybkie odnotowanie wykonanej płatności internetowej, 2) wykonując przelew bankowy na indywidualny numer rachunku, który generuje się podczas rejestracji: wpłata zostanie odnotowana w przeciągu 1‑3 dni roboczych (dla transakcji z wykorzystaniem bankowości internetowej) lub 3-5 dni roboczych (dla wpłat zleconych na poczcie)
Co robić, jeśli przelałem pieniądze na opłatę rekrutacyjną, a przez dłuższy czas nie mam potwierdzenia wpłaty na swoim koncie lub czas rejestracji dobiega końca?

W przypadku, gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania - drogą elektroniczną - potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce 'Twój portfel' i zostaje uaktywniony na 3 dni przed ostatecznym terminem przypisania opłaty rekrutacyjnej. Przy wypełnianiu formularza należy wskazać kierunki, do których opłata powinna zostać przypisana oraz załączyć plik stanowiący potwierdzenie dokonania wpłaty. Akceptowalne są pliki PDF oraz JPG (z dobrej jakości skanem lub zdjęciem dowodu wpłaty).


Na podstawie przesłanego potwierdzenia wpłaty, pracownik UAM przypisze opłatę rekrutacyjną do wskazanych kierunków. Potwierdzenie wpłaty można wysłać najpóźniej w dniu, w którym upływa termin przypisania opłaty ale nie wcześniej niż na 3 dni przed tym terminem.

Gdy chcę przelać pieniądze na opłatę rekrutacyjną z zagranicy, to jaki numer konta bankowego mam podać?

Przelewając pieniądze z zagranicy na konto banku PKO BP wymagany jest numer IBAN oraz Swift code. Numer IBAN stanowi numer konta, na które należy przelać pieniądze, który poprzedzony jest kodem kraju PL. Numer swift code to: BPKOPLPW

Jak długo trwa rekrutacja i do kiedy należy wpłacić pieniądze z tytułu opłaty rekrutacyjnej?

Terminy rejestracji na studia oraz terminy opłacenia zapisu na kierunek są widoczne po zalogowaniu się na konto i dokonaniu wyboru kierunku/specjalności w zakładce „Twoje kierunki”.

Co się dzieje w sytuacji, gdy przelałem już na konto bankowe pieniądze przeznaczone na rekrutację, a wycofałem opłatę przypisaną do kierunku studiów bądź nie przypisałem całej kwoty do kierunków?

Pieniądze te będzie można odzyskać w momencie zakończenia rekrutacji na wszystkie kierunki studiów w UAM, składając wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej przez system IR. Wniosek będzie dostępny w zakładce „Twój portfel”. Kwota, którą kandydat wniósł na indywidualne konto, podlega zwrotowi po potrąceniu 10% tytułem kosztów manipulacyjnych. UWAGA! Zwrot opłaty jest możliwy tylko w sytuacji pozostania na koncie wolnych środków, nieprzypisanych do żadnego kierunku/specjalności studiów, widocznych w zakładce „Twój portfel”.

Postępowanie kwalifikacyjne

Czy jeśli w czasie ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego nie będzie mnie w kraju, to czy wymagane przez Uniwersytet dokumenty może dostarczyć inna osoba?

Tak, dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

Co zrobić, jeśli po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego zauważyłem błąd przy wpisywaniu wyników matury?

W tej sytuacji należy poprawić wyniki w systemie IR, oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Komisję Rekrutacyjną. Komisja dokona korekty i punkty zostaną ponownie przeliczone. Zmieniona liczba punktów będzie widoczna w menu „Wyniki rekrutacji”.

Jestem laureatem/finalistą olimpiady stopnia centralnego, uprawniającej mnie do otrzymania maksymalnej liczby punktów z danych przedmiotów. Jak wygląda postępowanie w takim przypadku?

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, które uprawniają do otrzymania maksymalnej liczby punktów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, dokonują rejestracji w systemie IR, podobnie jak pozostali kandydaci. Przy wyborze kierunku studiów, na którym obowiązuje zasada uzyskania maksymalnej liczby punktów z tytułu osiągnięć w danej olimpiadzie stopnia centralnego, przypisują do tego konkretnego kierunku tryb kwalifikacji zatytułowany "laureat/finalista olimpiady stopnia centralnego". Zaświadczenie o uczestnictwie w olimpiadzie należy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami, po otrzymaniu informacji, że dana osoba została zakwalifikowana do przyjęcia na studia.

Na czym polega poświadczenie przez UAM kopii świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dowodu osobistego?

Kandydat dostarcza oryginał i kserokopię dokumentu do Komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna dokonuje potwierdzenia na miejscu. W przypadku wysłania dokumentów pocztą, należy wysłać tylko kserokopię dokumentu. Z oryginałem dokumentu należy zgłosić się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona potwierdzenia.

System Internetowej Rekrutacji

Czy mogę zarejestrować się, jeśli nie posiadam świadectwa dojrzałości? 

Tak. Pola, w których należy wypisać dane o świadectwie można uzupełnić po otrzymaniu dokumentu, jednak nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

Czy w zakładce „Wyniki matury” należy wpisać wszystkie, które widnieją na świadectwie? 

Nie jest to konieczne. Można wybrać i wpisać tylko te, które uwzględniane są w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybrany kierunek/specjalność studiów.

Akademiki

W jaki sposób osoba przyjęta na I rok studiów może ubiegać się o miejsce w domu studenckim?

Student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim składa podanie w swoim dziekanacie w terminie do dnia 20 sierpnia. Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

  • sytuacja materialna,
  • sytuacja socjalna.


Na kompletne podanie składają się:

  • wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
  • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje),
  • zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie.


Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.


Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej, w tym o miejsce w Domu Studenckim.

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

Opłaty za miejsca w Domach Studenckich obowiązujące w roku 2015/2016


Druki dodatkoweJeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, możesz skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną (wysyłając wiadomość za pośrednictwem Systemu IR albo wykorzystując dane kontaktowe podane przy kierunku studiów w Systemie IR) albo z Działem Nauczania (adres e-mail: rekrutacja@amu.edu.pl, tel. 61 829 4375, 61 829 4366, 61 829 4376).
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293