Strona: Filologia angielska - Kandydat UAM

Główna treść strony

Filologia angielska


Wydział Anglistyki
poziom kształcenia: drugiego stopnia czas trwania: 2-letnie
forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) tytuł zawodowy: magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Odpłatność za studia: wysokość opłaty semestralnej wynosi: 2600,00 zł.
Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 650,00 zł.

Rekrutacja na kierunek

ostatni dzień zapisów na kierunek: 2018-10-02
ostatni dzień na opłacenie zapisu: 2018-10-02
termin składania dokumentów: od 2018‑09‑24 do 2018‑10‑03
termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych: od 2018-10-06
limit miejsc: 120

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Anglistyki
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
pokój: 116
uwagi: I piętro, budynek A
tel.: 618293535

Godziny przyjmowania dokumentów:
od 24 do 28 września 2018 r. w godz. od 8:00 do 15:00. W sobotę 29 września 2018 r. w godz. od 9:00 do 12:00 oraz od 1 do 3 października 2018 r. w godz. od 8:00 do 15:00

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów innych kierunków i programów władających biegle językiem angielskim na poziomie C1

1)
Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

2)
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim bezpośrednio z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań kandydata oraz jego motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów.

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku

Uwaga: poniższy schemat postępowania dotyczy wskazanego kierunku studiów.
Na innych kierunkach schemat postępowania może się różnić.
 1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2018-10-02
  Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
 2. Dokonanie zapisu na kierunek
  ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2018-10-02
  Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Opłacenie zapisu
  ostateczny termin opłacenia zapisu: 2018-10-02
  Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

  Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania - drogą elektroniczną - potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce 'Mój portfel' i zostaje uaktywniony na 2 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.
 4. Uzupełnienie informacji o dyplomie
  ostateczny termin wykonania tej czynności: niezwłocznie po otrzymaniu dyplomu
  Kandydat wprowadza do Systemu IR podstawowe informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.
 5. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów
  termin składania dokumentów: od 2018‑09‑24 do 2018‑10‑03.
  Kandydat, po dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie oraz opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do dostarczenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

  Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

  Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR.
 6. Przystąpienie do egzaminu wstępnego / rozmowy kwalifikacyjnej / sprawdzianu praktycznego
  terminy i forma egzaminów: rozmowa kwalifikacyjna/kompetencyjna (od 2018-10-06)
  Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie IR wiadomość od Komisji Rekrutacyjnej o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
 7. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293