Strona: II nabór: Chemia - Kandydat UAM

Główna treść strony

II nabór: Chemia


Wydział Chemii
poziom kształcenia: pierwszego stopnia czas trwania: 3-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: licencjat
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Rekrutacja na kierunek

termin rozpoczęcia zapisów na kierunek: 2017-07-14
ostatni dzień zapisów na kierunek: 2017-09-15
ostatni dzień na opłacenie zapisu: 2017-09-15
termin składania dokumentów: do 2017‑09‑20
limit miejsc: 70

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Chemii
ul. Umultowska 89 b
61-614 Poznań
pokój: 1.56 (poziom -1)
uwagi: wejście przez pokój 1.54, za automatami do napojów
tel.: 618291643

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.
Wskazówka:
    Tryb I dotyczy Kandydatów z nową maturą, nową maturą 2002, maturą IB lub maturą zagraniczną,
    Tryb II dotyczy Kandydatów ze "starą maturą".

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. polski podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. polski 0,2
0,2
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. obcy nowożytny 0,2
0,2
chemia podstawowy
lub
rozszerzony
0,3 jeden z pięciu do wyboru 4) chemia 0,6 jeden z pięciu do wyboru 4)
0,6
fizyka i astronomia
lub
fizyka
podstawowy
lub
rozszerzony
0,25 fizyka z astronomią 0,5
0,5
matematyka podstawowy
lub
rozszerzony
0,25 matematyka 0,5
0,5
biologia podstawowy
lub
rozszerzony
0,25 biologia 0,5
0,5
geografia podstawowy
lub
rozszerzony
0,2 geografia 0,4
0,4

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Po pierwszym roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z następujących specjalności:

 • Chemia specjalność analityka chemiczna - profil ogólnoakademicki

 • Chemia specjalność chemia biologiczna - profil ogólnoakademicki

 • Chemia specjalność chemia kosmetyczna - profil ogólnoakademicki

 • Chemia specjalność chemia materiałowa - profil ogólnoakademicki

 • Chemia specjalność chemia ogólna - profil ogólnoakademicki

 • Chemia specjalność chemia sądowa - profil ogólnoakademicki

 • Chemia specjalność chemia środowiska - profil ogólnoakademicki

 • Chemia specjalność chemia z zastosowaniami informatyki - profil ogólnoakademicki

 • Chemia specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe - profil ogólnoakademicki

 • Chemia specjalność synteza i analiza chemiczna - profil ogólnoakademicki


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

Wskazówka: szczegółowe informacje w sprawie zasad przyjmowania na studia lauretatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów znajdziesz w uchwale Senatu UAM.
 • Olimpiada Biologiczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Biologiczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Chemiczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Chemiczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Fizyczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Fizyczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Matematyczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Matematyczna - laureat eliminacji centralnych

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku

Uwaga: poniższy schemat postępowania dotyczy wskazanego kierunku studiów.
Na innych kierunkach schemat postępowania może się różnić.
 1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2017-09-15
  Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydatowi zostanie wygenerowany indywidualny numer rachunku bankowego, na które powinien dokonywać wpłat opłat rekrutacyjnych. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
 2. Dokonanie zapisu na kierunek
  ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2017-09-15
  Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Opłacenie zapisu
  ostateczny termin opłacenia zapisu: 2017-09-15
  Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

  Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania - drogą elektroniczną - potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce 'Mój portfel' i zostaje uaktywniony na 2 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.
 4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2017-09-15
  Kandydat podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości lub oceny końcowe ze świadectwa z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów.
 5. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  wyniki postępowania rekrutacyjnego dostępne będą, po zalogowaniu, w zakładce 'Wyniki rekrutacji'
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
 6. Dostarczenie wymaganych dokumentów
  termin składania dokumentów: do 2017‑09‑20
  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do dostarczenia w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia kompletu dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR. Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

  Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu IR (przycisk 'Podtrzymaj chęć studiowania' dostępny w zakładce 'Wyniki rekrutacji').

  Na tym kierunku kandydat zobowiązany jest złożyć, oprócz kompletu dokumentów, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania (na tym kierunku) poświadczone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci przyjęci na kierunek otrzymają, z Działu Nauczania, listowne skierowanie na takie badanie lekarskie. Dodatkowo kandydaci z województwa wielkopolskiego otrzymają wykaz placówek, gdzie będzie można wykonać bezpłatne badanie. Zaświadczenie należy złożyć we właściwym dziekanacie po rozpoczęciu studiów.
 7. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293