Strona: II nabór: Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Kandydat UAM

Główna treść strony

II nabór: Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną


Wydział Studiów Edukacyjnych
poziom kształcenia: pierwszego stopnia czas trwania: 3-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: licencjat
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Rekrutacja na kierunek

termin rozpoczęcia zapisów na kierunek: 2017-07-14
ostatni dzień zapisów na kierunek: 2017-09-14
ostatni dzień na opłacenie zapisu: 2017-09-14
termin składania dokumentów: do 2017‑09‑19
limit miejsc: 25

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
pokój: 021
uwagi: parter
tel.: 618292070

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.
Wskazówka:
    Tryb I dotyczy Kandydatów z nową maturą, nową maturą 2002, maturą IB lub maturą zagraniczną,
    Tryb II dotyczy Kandydatów ze "starą maturą".

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. polski podstawowy
lub
rozszerzony
0,2 j. polski 0,4
0,4
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,15 j. obcy nowożytny 0,3
0,3
biologia lub historia podstawowy
lub
rozszerzony
0,15 jeden przedmiot do wyboru 4) biologia lub
historia
0,3 jeden przedmiot do wyboru 4)
0,3
matematyka lub informatyka lub
wiedza o społeczeństwie
podstawowy
lub
rozszerzony
0,15 matematyka lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka 0,3
0,3
chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 chemia lub fizyka z astronomią lub geografia 0,2
0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

Wskazówka: szczegółowe informacje w sprawie zasad przyjmowania na studia lauretatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów znajdziesz w uchwale Senatu UAM.
 • Olimpiada Biologiczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Biologiczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Filozoficzna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Historyczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Historyczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Francuskiego - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Wspólczesnym - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Wspólczesnym - laureat eliminacji centralnych

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku

Uwaga: poniższy schemat postępowania dotyczy wskazanego kierunku studiów.
Na innych kierunkach schemat postępowania może się różnić.
 1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2017-09-14
  Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydatowi zostanie wygenerowany indywidualny numer rachunku bankowego, na które powinien dokonywać wpłat opłat rekrutacyjnych. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
 2. Dokonanie zapisu na kierunek
  ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2017-09-14
  Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Opłacenie zapisu
  ostateczny termin opłacenia zapisu: 2017-09-14
  Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

  Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania - drogą elektroniczną - potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce 'Mój portfel' i zostaje uaktywniony na 2 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.
 4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2017-09-14
  Kandydat podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości lub oceny końcowe ze świadectwa z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów.
 5. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  wyniki postępowania rekrutacyjnego dostępne będą, po zalogowaniu, w zakładce 'Wyniki rekrutacji'
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
 6. Dostarczenie wymaganych dokumentów
  termin składania dokumentów: do 2017‑09‑19
  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do dostarczenia w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia kompletu dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR. Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

  Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu IR (przycisk 'Podtrzymaj chęć studiowania' dostępny w zakładce 'Wyniki rekrutacji').
 7. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293