Strona: II nabór: Teologia, specjalność kapłańska, studia 6-letnie - Kandydat UAM

Główna treść strony

II nabór: Teologia, specjalność kapłańska, studia 6-letnie


Wydział Teologiczny
poziom kształcenia: jednolite magisterskie czas trwania: 6-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Rekrutacja na kierunek

termin rozpoczęcia zapisów na kierunek: 2017-07-13
ostatni dzień zapisów na kierunek: 2017-09-15
ostatni dzień na opłacenie zapisu: 2017-09-15
termin składania dokumentów: do 2017‑09‑21
termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych: od 2017-09-18
limit miejsc: 42

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
pokój: Zakład biblijny
uwagi: Budynek B, I piętro,
tel.: 618292572

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.
Wskazówka:
    Tryb I dotyczy Kandydatów z nową maturą, nową maturą 2002, maturą IB lub maturą zagraniczną,
    Tryb II dotyczy Kandydatów ze "starą maturą".

Tryb I

1)
Uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego w części pisemnej na poziomie podstawowym (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom rozszerzony), który jest przemnażany przez wagę: 0,15.

2)
Egzamin ustny obejmujący:

a)
przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów)

b)
rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: dokumenty Jana Pawła II - „Familiaris Consortio”, „Christifideles Laici”; dokument Benedykta XVI - „Deus caritas est”; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów).

Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów.

Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów uzyskanych z części 1) oraz części 2a) i 2b). Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0 -100.

Tryb II

1)
Uwzględniany jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego zdawanego w części pisemnej przeliczony na punkty zgodnie z zasadą podaną w § 23 Części ogólnej Uchwały, który jest przemnażany przez wagę: 0,15.

2)
Egzamin ustny obejmujący:

a)
przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów)

b)
rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: dokumenty Jana Pawła II - „Familiaris Consortio”, „Christifideles Laici”; dokument Benedykta XVI - „Deus caritas est”; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów).

Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów.

Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów uzyskanych z części 1) oraz części 2a) i 2b). Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0 -100.

Koniecznym warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna opinia co do przyjęcia kandydata przez jedno z seminariów duchownych funkcjonujących w ramach Wydziału.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

Wskazówka: szczegółowe informacje w sprawie zasad przyjmowania na studia lauretatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów znajdziesz w uchwale Senatu UAM.
 • Konkurs Papieski - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Teologii Katolickiej - laureat eliminacji centralnych

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku

Uwaga: poniższy schemat postępowania dotyczy wskazanego kierunku studiów.
Na innych kierunkach schemat postępowania może się różnić.
 1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2017-09-15
  Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydatowi zostanie wygenerowany indywidualny numer rachunku bankowego, na które powinien dokonywać wpłat opłat rekrutacyjnych. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
 2. Dokonanie zapisu na kierunek
  ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2017-09-15
  Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Opłacenie zapisu
  ostateczny termin opłacenia zapisu: 2017-09-15
  Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

  Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania - drogą elektroniczną - potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce 'Mój portfel' i zostaje uaktywniony na 2 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.
 4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2017-09-15
  Kandydat podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości lub oceny końcowe ze świadectwa z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów.
 5. Przystąpienie do egzaminu wstępnego / rozmowy kwalifikacyjnej / sprawdzianu praktycznego
  terminy i forma egzaminów: egzamin ustny (od 2017-09-18)
  Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie IR wiadomość od Komisji Rekrutacyjnej o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
 6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  wyniki postępowania rekrutacyjnego dostępne będą, po zalogowaniu, w zakładce 'Wyniki rekrutacji'
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
 7. Dostarczenie wymaganych dokumentów
  termin składania dokumentów: do 2017‑09‑21
  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do dostarczenia w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia kompletu dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR. Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

  Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu IR (przycisk 'Podtrzymaj chęć studiowania' dostępny w zakładce 'Wyniki rekrutacji').
 8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293