Strona: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS) - Kandydat UAM

Główna treść strony

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)


Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
poziom kształcenia: pierwszego stopnia czas trwania: 3-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: licencjat lub magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki/praktyczny miejsce odbywania zajęć: Poznań

Informacje dodatkowe: Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia za wyjątkiem kierunków prawo i teologia, które są realizowane jako jednolite studia magisterskie

Rekrutacja na kierunek

ostatni dzień zapisów na kierunek: 2018-07-10
ostatni dzień na opłacenie zapisu: 2018-07-10
data ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego: 2018-07-13
termin składania dokumentów: od 2018‑07‑13 do 2018‑07‑18
termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych: od 2018-07-12
limit miejsc: 30

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
pokój: 244
uwagi: 2 piętro
tel.: 618294502

Godziny przyjmowania dokumentów:
10.00-13.00

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.
Wskazówka:
    Tryb I dotyczy Kandydatów z nową maturą, nową maturą 2002, maturą IB lub maturą zagraniczną,
    Tryb II dotyczy Kandydatów ze "starą maturą".

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:

1.
Archeologia

2.
Administracja

3.
Bałkanistyka

4.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

5.
Etnologia

6.
Filmoznawstwo i kultura mediów

7.
Filologia angielska

8.
Filologia specjalność bałtologia - filologia łotewska

9.
Filologia specjalność etnolingwistyka

10.
Filologia specjalność filologia bułgarska

11.
Filologia specjalność filologia chorwacka

12.
Filologia specjalność filologia czeska

13.
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

14.
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska

15.
Filologia specjalność filologia szwedzka (limit 1 miejsce)

16.
Filologia specjalność filologia germańska

17.
Filologia specjalność filologia germańska z filologią rosyjską

18.
Filologia specjalność filologia romańska

19.
Filologia specjalność filologia klasyczna

20.
Filologia specjalność filologia koreańska

21.
Filologia specjalność filologia niderlandzka

22.
Filologia specjalność filologia nowogrecka

23.
Filologia specjalność filologia serbska

24.
Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska

25.
Filologia specjalność filologia duńska (limit 1 miejsce)

26.
Filologia specjalność filologia rosyjska

27.
Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską

28.
Filologia specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

29.
Filologia specjalność filologia ukraińska

30.
Filologia specjalność lingwistyka stosowana

31.
Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

32.
Filologia specjalność językoznawstwo komputerowe

33.
Filologia specjalność studia śródziemnomorskie

34.
Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska

35.
Filologia polska

36.
Filozofia

37.
Filozofia specjalność komunikacja społeczna

38.
Historia

39.
Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

40.
Historia specjalność nauczycielska

41.
Historia specjalność socjoekonomika

42.
Historia specjalność mediewistyka

43.
Historia specjalność polityka i media w dziejach

44.
Historia specjalność historia wojskowości

45.
Kulturoznawstwo

46.
Muzykologia

47.
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

48.
Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

49.
Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

50.
Pedagogika specjalność resocjalizacja

51.
Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne

52.
Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

53.
Politologia

54.
Prawo

55.
Prawo europejskie

56.
Socjologia

57.
Stosunki międzynarodowe

58.
Teologia

59.
Wiedza o teatrze

60.
Wschodoznawstwo

61.
Zarządzanie i prawo w biznesie

1)
Rozmowa kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów z zakresu wiedzy humanistycznej, która oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów.

Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IR.

Pozytywne zaliczenie rozmowy kompetencyjnej to uzyskanie co najmniej 60 punktów.

2)


Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. polski rozszerzony 0,3 j. polski 0,3
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,15 j. obcy nowożytny 0,3
0,3 ****
historia podstawowy
lub
rozszerzony
0,2 jeden przedmiot do wyboru 4) historia 0,4 jeden przedmiot do wyboru 4)
0,4
historia sztuki podstawowy
lub
rozszerzony
0,2
0,4
historia muzyki podstawowy
lub
rozszerzony
0,2
0,4
język łaciński i kultura antyczna podstawowy
lub
rozszerzony
0,2 wiedza o społeczeństwie 0,4
0,4
język grecki i kultura antyczna podstawowy
lub
rozszerzony
0,2
0,4
wiedza o społeczeństwie podstawowy
lub
rozszerzony
0,2 język łaciński 0,4
0,4
filozofia podstawowy
lub
rozszerzony
0,2
0,4
II język obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,2
0,4 ****

**** Podana waga obowiązuje również maturę z języka obcego nowożytnego i z II języka obcego nowożytnego zdawaną bez podziału na poziomy.

Końcowym wynikiem jest suma punktów uzyskanych z obu form postępowania kwalifikacyjnego.

Do wypełnienia połowy limitu miejsc przyjmowani są laureaci eliminacji centralnych Olimpiad zgodnie z uchwałą Senatu UAM w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymogi określone wyżej,

o przyjęciu decyduje ranking miejsc (według punktów) uzyskanych na szczeblu centralnym przez laureatów wyżej wymienionych olimpiad.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

Wskazówka: szczegółowe informacje w sprawie zasad przyjmowania na studia lauretatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów znajdziesz w uchwale Senatu UAM.
 • Olimpiada Artystyczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Biologiczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Historyczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat eliminacji centralnych

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku

Uwaga: poniższy schemat postępowania dotyczy wskazanego kierunku studiów.
Na innych kierunkach schemat postępowania może się różnić.
 1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2018-07-10
  Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
 2. Dokonanie zapisu na kierunek
  ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2018-07-10
  Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Opłacenie zapisu
  ostateczny termin opłacenia zapisu: 2018-07-10
  Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

  Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania - drogą elektroniczną - potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce 'Mój portfel' i zostaje uaktywniony na 2 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.
 4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2018-07-10
  Kandydat podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów.
 5. Przystąpienie do egzaminu wstępnego / rozmowy kwalifikacyjnej / sprawdzianu praktycznego
  terminy i forma egzaminów: rozmowa kwalifikacyjna/kompetencyjna (od 2018-07-12)
  Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie IR wiadomość od Komisji Rekrutacyjnej o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
 6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  data ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego: 2018-07-13
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
 7. Dostarczenie wymaganych dokumentów
  termin składania dokumentów: od 2018‑07‑13 do 2018‑07‑18
  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do dostarczenia w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia kompletu dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR. Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

  Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu IR (przycisk 'Podtrzymaj chęć studiowania' dostępny w zakładce 'Wyniki rekrutacji').
 8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293