Strona: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS) - Kandydat UAM

Główna treść strony

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)


Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
poziom kształcenia: drugiego stopnia czas trwania: 2-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki/praktyczny miejsce odbywania zajęć: Poznań

Rekrutacja na kierunek

ostatni dzień zapisów na kierunek: 2018-07-09
ostatni dzień na opłacenie zapisu: 2018-07-09
termin składania dokumentów: od 2018‑07‑09 do 2018‑07‑11
termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych: od 2018-07-13
limit miejsc: 20

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
pokój: 244
uwagi: 2 piętro
tel.: 618294502

Godziny przyjmowania dokumentów:
10.00-13.00

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:

1.
Archeologia

2.
Administracja

3.
Bałkanistyka

4.
Bałkanistyka (studia prowadzone w języku angielskim)

5.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

6.
Etnologia

7.
Filmoznawstwo i kultura mediów

8.
Filologia angielska

9.
Filologia polska

10.
Filologia specjalność filologia bułgarska

11.
Filologia specjalność bałtologia - filologia litewska

12.
Filologia specjalność etnolingwistyka

13.
Filologia specjalność filologia chorwacka

14.
Filologia specjalność filologia czeska

15.
Filologia specjalność filologia germańska

16.
Filologia specjalność filologia hiszpańska

17.
Filologia specjalność filologia klasyczna

18.
Filologia specjalność filologia niderlandzka

19.
Filologia specjalność filologia nowogrecka

20.
Filologia specjalność filologia romańska

21.
Filologia specjalność filologia rosyjska

22.
Filologia specjalność filologia serbska

23.
Filologia specjalność filologia włoska

24.
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

25.
Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

26.
Filologia specjalność lingwistyka stosowana

27.
Filologia specjalność skandynawistyka

28.
Filologia specjalność studia śródziemnomorskie

29.
Filologia specjalność studia śródziemnomorskie (studia prowadzone w języku angielskim)

30.
Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska

31.
Filozofia

32.
Filozofia specjalność komunikacja społeczna

33.
Historia

34.
Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

35.
Historia specjalność nauczycielska

36.
Historia specjalność socjoekonomika

37.
Historia specjalność polityka i media w dziejach

38.
Kulturoznawstwo

39.
Kulturoznawstwo specjalność religioznawstwo

40.
Literatura powszechna

41.
Media interaktywne i widowiska

42.
Muzykologia

43.
Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

44.
Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

45.
Pedagogika specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii

46.
Pedagogika specjalność resocjalizacja nieletnich

47.
Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

48.
Pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

49.
Pedagogika specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa

50.
Pedagogika specjalność edukacja dorosłych i zarządzanie karierą

51.
Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

52.
Politologia

53.
Prawo europejskie

54.
Socjologia

55.
Stosunki międzynarodowe

56.
Wschodoznawstwo

57.
Zarządzanie i prawo w biznesie

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków i specjalności zgodnie z wymogami określonymi przez poszczególne Wydziały w uchwale rekrutacyjnej na rok 2018/2019.

a)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w ramach MISHIS


elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt.
1)
ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia
60

Zasady przeliczania ocen na dyplomie licencjackim:

 • ocena bardzo dobry - 60 punktów

 • ocena dobry plus - 50 punktów

 • ocena dobry - 40 punktów

 • ocena dostateczny plus - 30 punktów

 • ocena dostateczny - 20 punktów

a)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia nieukończonych w ramach MISHiS


elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt.
1)
ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia
30
2)
rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy humanistycznej i społecznej sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów interdyscyplinarnych, która oceniana jest w skali od 0 do 30 punktów.
Pozytywne zaliczenie rozmowy kompetencyjnej to uzyskanie co najmniej 20 punktów.
30

Zasady przeliczania ocen na dyplomie licencjackim:

 • ocena bardzo dobry - 30 punktów

 • ocena dobry plus - 25 punktów

 • ocena dobry - 20 punktów

 • ocena dostateczny plus - 15 punktów

 • ocena dostateczny - 10 punktów

O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranych przez siebie dyscyplin, z zastrzeżeniem, że oba tematy muszą dotyczyć zagadnień innych niż praca licencjacka i choć jeden z nich powinien być z zakresu problematyki wybieranych studiów drugiego stopnia. Dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją rekrutacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IR.

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku

Uwaga: poniższy schemat postępowania dotyczy wskazanego kierunku studiów.
Na innych kierunkach schemat postępowania może się różnić.
 1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2018-07-09
  Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
 2. Dokonanie zapisu na kierunek
  ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2018-07-09
  Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Opłacenie zapisu
  ostateczny termin opłacenia zapisu: 2018-07-09
  Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

  Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania - drogą elektroniczną - potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce 'Mój portfel' i zostaje uaktywniony na 2 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.
 4. Uzupełnienie informacji o dyplomie
  ostateczny termin wykonania tej czynności: niezwłocznie po otrzymaniu dyplomu
  Kandydat wprowadza do Systemu IR podstawowe informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.
 5. Dalsze postępowanie różni się w zależności od wariantu rekrutacji

  a.

  1. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów
   termin składania dokumentów: od 2018‑07‑09 do 2018‑07‑11.
   Kandydat, po dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie oraz opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do dostarczenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

   Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

   Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR.

  b.

  1. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów
   termin składania dokumentów: od 2018‑07‑09 do 2018‑07‑11.
   Kandydat, po dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie oraz opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do dostarczenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

   Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

   Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR.
  2. Przystąpienie do egzaminu wstępnego / rozmowy kwalifikacyjnej / sprawdzianu praktycznego
   terminy i forma egzaminów: rozmowa kwalifikacyjna/kompetencyjna (od 2018-07-13)
   Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie IR wiadomość od Komisji Rekrutacyjnej o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
 6. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293