Strona: Prawo (kierunek prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina) - Kandydat UAM

Główna treść strony

Prawo (kierunek prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina)


Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

poziom kształcenia: jednolite magisterskie czas trwania: 5-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: magister
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach

Informacje dodatkowe:

Studia na kierunku prawo prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina to wyjątkowa w skali europejskiej oferta dla maturzystów gotowych studiować równocześnie dwa systemy prawne w dwóch językach. Kompetencje fachowe oraz językowe, których posiadanie potwierdzają trzy dyplomy ukończenia studiów wyższych mgr, LL.B. oraz LL.M., dają absolwentom nieocenioną przewagę na prawniczym rynku pracy już na starcie.

 

Rekrutacja

Podstawę prowadzonych wspólnie studiów na kierunku prawo stanowi wieloletnia ponadgraniczna współpraca z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ma to wpływ na postępowanie rekrutacyjne, które odbywa się dwuetapowo.

Pierwszy etap: rekrutacja na Uniwersytecie Europejskim Viadrina od 1 maja 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r.

Drugi etap: rekrutacja na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu od 16 sierpnia 2018 r. do 15 października 2018 r. (po ukończonym z sukcesem pierwszym etapie).

 

Szczegóły odnośnie postępowania rekrutacyjnego:

https://study.europa-uni.de/de/studieren/bewerben/grundstaendig/Deutsch-polnisches-Jurastudium-Eingangsseite.html

Rekrutacja na kierunek

termin rozpoczęcia zapisów na kierunek: 2018-08-16
ostatni dzień zapisów na kierunek: 2018-10-17
ostatni dzień na opłacenie zapisu: 2018-10-17
termin składania dokumentów: od 2018‑08‑16 do 2018‑10‑18
limit miejsc: 78

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
pokój: 150
uwagi: 1. piętro
tel.: 618296815

Godziny przyjmowania dokumentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godz. 10:00 - 15:00

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Schemat postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na kierunku

Uwaga: poniższy schemat postępowania dotyczy wskazanego kierunku studiów.
Na innych kierunkach schemat postępowania może się różnić.
 1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
  ostateczny termin wykonania tej czynności: 2018-10-17
  Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
 2. Dokonanie zapisu na kierunek
  ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2018-10-17
  Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Opłacenie zapisu
  ostateczny termin opłacenia zapisu: 2018-10-17
  Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

  Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania - drogą elektroniczną - potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce 'Mój portfel' i zostaje uaktywniony na 2 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.
 4. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów
  termin składania dokumentów: od 2018‑08‑16 do 2018‑10‑18.
  Kandydat, po dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie oraz opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do dostarczenia, w określonym terminie (lub do czasu wypełnienia limitu miejsc), kompletu wymaganych dokumentów.

  Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

  Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR.
 5. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce 'Wyniki rekrutacji'. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293