Strona: Kandydat UAM - Regulamin studiów

Główna treść strony

Regulamin studiów

Regulamin studiów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu1


I. Zakres i zasady stosowania regulaminu
§ 1
Regulamin określa organizację i tok studiów wyższych oraz związane z nimi prawa
i obowiązki studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem.
§ 2
1.    Regulamin stosuje się do osoby korzystającej z praw studenta Uniwersytetu.
2.    Prawa studenta nabywa się z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści wskazanej w statucie Uniwersytetu.
3.    Prawa studenta traci się z chwilą:
 1. złożenia egzaminu dyplomowego z oceną pozytywną, z wyjątkiem osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia i zachowują prawa do 31 października roku, w którym ukończyły te studia;
 2. przeniesienia się do innej uczelni;
 3. skreślenia z listy studentów.
§ 3
1.    Przepisy regulaminu należy interpretować i stosować zgodnie z ustawowymi oraz statutowymi zadaniami Uniwersytetu.
2.    Dokonywanie wiążącej wykładni regulaminu należy do kompetencji senatu Uniwersytetu.

 

II. Organizacja studiów

§ 4

 1. Rok akademicki trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, o ile rektor Uniwersytetu nie zarządzi inaczej.
 2. Wakacje trwają łącznie co najmniej sześć tygodni, w tym cztery tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.
§ 5
Do dnia 30 kwietnia rektor Uniwersytetu określa szczegółową organizację następnego roku akademickiego.
§ 6
Rektor Uniwersytetu może ustanowić w roku akademickim dni lub godziny wolne od zajęć.
§ 7
Dziekan może zawiesić zajęcia na wydziale w danym dniu lub w określonych godzinach.

§ 8
Dziekan określa na nowy rok akademicki plan zajęć oraz zasady podziału studentów na grupy zajęciowe, kierując się uchwałami Senatu i rady wydziału.

III. Tok studiów

1. Zasady ogólne

§ 9

Studia odbywa się na podstawie programu kształcenia danych studiów, obowiązującym w roku akademickim, w którym student rozpoczął naukę.

§ 10

W przypadku konieczności odbywania studiów na podstawie nowego programu kształcenia, dziekan może zarządzić obowiązek uzupełnienia zaległości wynikających z różnic w programach studiów.

§ 11
 1. Rada wydziału uchwala, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, program kształcenia,w tym plan studiów.
 2. Program kształcenia zawiera opis, określonych uchwałą Senatu, efektów kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu studiów oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami (ECTS) i opisem stosowanych metod wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z ECTS.
 3. Plan studiów określa w szczególności:
  1. profil i rodzaj studiów (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) i ich formę (stacjonarne, niestacjonarne);
  2. czas trwania studiów z podaniem liczby semestrów oraz sposób ich zakończenia;
  3. moduły (przedmioty) prowadzone w danym semestrze, z podaniem ich godzinowego wymiaru oraz przypisaną im punktacją ECTS;
  4. formę prowadzenia modułów (przedmiotów).
 4. Plan studiów nie może przewidywać więcej niż osiem egzaminów w roku akademickim, w tym nie więcej niż pięć egzaminów w semestrze, z wyłączeniem egzaminu dyplomowego.
 5. Program kształcenia, w tym plan studiów jest ogłaszany przez dziekana na internetowej stronie wydziału nie później niż cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
§ 12
 1. W zakresie wskazanych w planie studiów modułów (przedmiotów) do wyboru rada wydziału określa do dnia 30 maja na następny rok akademicki:
  1. listę określonych modułów (przedmiotów) do wyboru;
  2. zasady wyboru tych modułów (przedmiotów);
  3. warunki zmiany albo rezygnacji z wybranego modułu (przedmiotu);
  4. warunki zwolnienia z zaliczenia wybranego modułu (przedmiotu).
 2. Wybrany przez studenta moduł (przedmiot) staje się dla niego modułem (przedmiotem) obowiązkowym.

§ 13 (uchylono)

§ 14
 1.  W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta, dziekan może zezwolić na odbywanie przez studenta części studiów na innej uczelni, określając efekty kształcenia i punkty ECTS, które należy osiągnąć na innej uczelni oraz termin ich zaliczenia.
 2. Podstawą decyzji, o której mowa w ust. 1, jest wykaz zajęć, który student przedkłada dziekanowi po uzgodnieniu go z pełnomocnikiem dziekana właściwym w sprawach wymiany studenckiej.
 3. W szczególnie uzasadnionym przypadku dziekan może zwolnić studenta z zaliczania zajęć objętych programem kształcenia studiów w okresie odbywania przez studenta studiów na innej uczelni.
§ 15
 1. Na wniosek wybitnie uzdolnionego ucznia dziekan może zezwolić na uczestniczenie w określonych zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami ucznia oraz na zaliczanie tych zajęć.
 2. Rada wydziału może określić szczególne warunki, jakie powinien wypełniać wybitnie uzdolniony uczeń.
§ 15a
 1. Władze Uniwersytetu zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, na zasadach określonych w odrębnych zarządzeniach rektora Uniwersytetu.
 2. Student niepełnosprawny może sporządzać dla własnych potrzeb notatki z zajęć z zastosowaniem środków technicznych odpowiednich dla jego niepełnosprawności.


2. Indywidualna organizacja studiów i indywidualny tok studiów

§ 16 2

 1. W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta, dziekan może zezwolić na indywidualną organizację studiów, która uprawnia studenta do uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczania modułów (przedmiotów) na warunkach i w terminach uzgodnionych indywidualnie z prowadzącymi zajęcia, w granicach danego roku akademickiego, jak również może zezwolić na nieuczestniczenie w zajęciach, co jednak nie zwalnia studenta z obowiązku ich zaliczenia. W takim przypadku student powinien zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia w terminie 14 dni od uzyskania decyzji w celu ustalenia warunków zaliczenia.
  1a. Student, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, powinien najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem zaliczenia lub egzaminu dla ogółu grupy, zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia w celu ustalenia terminu zaliczenia.
 2. W ramach decyzji, o której mowa w ust. 1, w szczególnie uzasadnionym przypadku, dziekan może zezwolić na wyznaczenie terminów egzaminów lub zaliczeń w następnym roku akademickim.
§ 173

W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na jednoczesną realizację dwóch kolejnych lat studiów. Realizacja dwóch lat studiów nie stanowi indywidualnej organizacji studiów, o której mowa w § 16 ust. 1.

§ 18
 1. Na wniosek studenta, który zaliczył I rok studiów z bardzo dobrymi wynikami w nauce, rada wydziału może zezwolić na indywidualny tok studiów, wyznaczając:
  1. treść indywidualnego programu kształcenia, który nie może prowadzić do obniżenia liczby punktów ECTS, efektów kształcenia wymaganych dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia;
  2. opiekuna naukowego, którym może być profesor albo doktor habilitowany. 
 2. Wniosek o zezwolenie na indywidualny tok studiów powinien wskazywać:
  1. wybranego opiekuna wraz z jego pisemną zgodą na opiekę naukową;
  2. wykaz modułów (przedmiotów) składających się na indywidualny plan studiów;
  3. zgodę innych wydziałów albo uczelni na zaliczenie modułów (przedmiotów), z których student zamierza uzyskać zaliczenie, jeżeli wnosi on o ich uwzględnienie w indywidualnym programie kształcenia.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może również złożyć student I roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia z bardzo dobrymi wynikami w nauce.
§ 18a4

Indywidualne studia międzyobszarowe oraz studia realizowane w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się odbywają się na zasadach określonych w regulaminie, z uwzględnieniem odrębnych w tym przedmiocie uchwał Senatu.

3. Zaliczenie modułu (przedmiotu)

§ 195

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej dany przedmiot w porozumieniu z prowadzącym zajęcia oraz egzaminatorem określa nie później niż na 14 dni od rozpoczęcia zajęć i niezwłocznie ogłasza w systemie USOS oraz na stronie internetowej jednostki:

 1. opis modułu kształcenia dotyczący tych zajęć,
 2. warunki i tryb ich odbywania, przy czym można zobowiązać studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do obowiązkowego uczestnictwa w wykładzie,
 3. warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach,
 4. warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu,
 5. termin egzaminu lub zaliczenia, przy czym termin egzaminu poprawkowego nie może być wyznaczony później niż na dzień 20 września.
§ 20

Egzaminy i zaliczenia odbywają się w miejscu prowadzenia zajęć.

§ 216
 1. Student przystępuje do egzaminu lub zaliczenia w ustalonym terminie z kartą okresowych osiągnięć i indeksem.
  1a. W przypadku prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów, student przystępuje do egzaminu lub zaliczenia w ustalonym przez prowadzącego terminie i obowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość, pod rygorem niedopuszczenia do zaliczenia albo egzaminu.
 2. (skreślony)
§ 227
 1. Przy egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
  1. bardzo dobry (bdb; 5,0);
  2. dobry plus (db plus, 4,5);
  3. dobry (db; 4,0);
  4. dostateczny plus (dst plus; 3,5);
  5. dostateczny (dst; 3,0);
  6. niedostateczny (ndst; 2,0).
 2. Przy zaliczeniach stosuje się skalę ocen wskazaną w ust. 1.
 3. Szczególnie bardzo dobre przygotowanie się studenta można ocenić "celująco" (bdb; 5).
 4. Przeliczenia oceny uzyskanej na innej uczelni według innej skali na ocenę według skali wskazanej w ust. 1 i 2 dokonuje dziekan.
§ 238
 1. Oceny z egzaminów lub zaliczeń są wprowadzane do systemu  USOS nie później niż do dnia: 31 marca (w semestrze zimowym w przypadku, gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów), 30 września (w semestrze letnim w przypadku, gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów lub w przypadku, gdy okresem rozliczeniowym jest rok studiów) danego roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 2-4. Dziekan może przesunąć terminy wprowadzania ocen do systemu USOS.
 2. O ocenie z zaliczenia i egzaminu ustnego prowadzący zajęcia powiadamia studenta natychmiast po zakończeniu egzaminu lub zaliczenia. Ocena ta jest wprowadzana do systemu USOS nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty egzaminu lub zaliczenia.
 3. Oceny z egzaminu lub zaliczenia pisemnego są wprowadzane do systemu USOS niezwłocznie po ocenieniu prac pisemnych, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego przeprowadzenia.
 4. W przypadku modułów (przedmiotów), dla których warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie innych zajęć z tego przedmiotu oceny z zaliczeń są wprowadzane do systemu USOS przed wyznaczonym terminem egzaminu z tego przedmiotu.
 5. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu podpisane protokoły zaliczeń przedmiotów w postaci wydruku z systemu USOS nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po terminie wprowadzenia ocen do systemu USOS. Terminy wprowadzenia ocen z egzaminów lub zaliczeń do systemu USOS określają ust. 1-4.
§ 249

W przypadku, gdy student, który nie przystąpi do egzaminu lub zaliczenia w ustalonym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny, egzaminator albo prowadzący zajęcia wpisuje ocenę niedostateczną (per absentiam). Wobec braku takiego wpisu do końca roku akademickiego, wskazaną ocenę wpisuje dziekan.

§ 2510

Student może zapoznać się ze swoją ocenioną pracą pisemną w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników w systemie USOS.

§ 26
 1. W przypadku, gdy moduł (przedmiot) obejmuje zajęcia, w których uczestnictwo jest obowiązkowe, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie takich zajęć z danego modułu (przedmiotu).
 2. W razie niedopuszczenia do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, egzaminator wpisuje z egzaminu ocenę niedostateczną. Wobec braku takiego wpisu do końca roku akademickiego, wskazaną ocenę wpisuje dziekan.


§ 2711

W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta złożony w terminie dwudziestu jeden dni od rozpoczęcia semestru, dziekan może zezwolić na zaliczanie przez studenta określonego modułu (przedmiotu) przewidzianego w planie studiów w następnych semestrach.

§ 2812
 1. W przypadku potwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, dziekan może na wniosek studenta uwzględnić zaliczenie modułu lub grupy modułów kształcenia uzyskane przez niego w ramach studiów odbywanych na innym kierunku lub na innej uczelni w trybie nie objętym porozumieniem zawartym pomiędzy tą uczelnią a Uniwersytetem lub decyzją, o której mowa w § 14.
 2. Dziekan na wniosek studenta może zezwolić na zaliczenie modułu (przedmiotu) uzyskane przez studenta na uczelni, o której mowa w ust. 1, przed skreśleniem z listy studentów.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinien być złożony nie później niż przed upływem 14 dni od rozpoczęcia semestru.
§ 29

Na wniosek studenta dziekan może, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej dany moduł (przedmiot), zaliczyć zajęcia z tego modułu (przedmiotu) na podstawie związanej z nim pracy badawczej lub wdrożeniowej wykonanej przez studenta.

§ 3013

Uzyskanie zaliczenia z seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze studiów następuje po złożeniu pracy dyplomowej.

§ 31
 1. Zakres i warunki prowadzenia zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w języku obcym, obowiązujące na danym kierunku studiów, są identyczne jak w języku polskim.
 2. Rada wydziału może określić szczególny zakres i warunki, o których mowa w ust. 1.


4. Poprawkowe i komisyjne zaliczanie modułu (przedmiotu)

§ 3214

 1. W przypadku odmowy zaliczenia zajęć albo otrzymania z nich oceny niedostatecznej, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub wskazana przez niego osoba może na wniosek studenta zezwolić na komisyjne zaliczenie zajęć.
 2. Wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć student może złożyć w terminie siedmiu dni od odmowy zaliczenia zajęć albo wpisania oceny niedostatecznej.
 3. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, zaliczenie odbywa się niezwłocznie przed komisją, w skład której wchodzą:
  1. kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo osoba przez niego wskazana;
  2. osoba prowadząca dane zajęcia;
  3. inny specjalista z zakresu danego modułu (przedmiotu).
 4. Na wniosek studenta zaliczenie odbywa się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego wydziału lub przedstawiciela samorządu studenckiego w charakterze obserwatora.
 5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wydaje uzasadnienie odmowy.


§ 3315
 1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje jednorazowy egzamin poprawkowy, który nie może być przeprowadzony wcześniej niż przed upływem siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników pierwszego egzaminu.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również zaliczenia. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, wyłączona jest możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w § 32 ust. 1.
§ 34
 1. W przypadku zakwestionowania przez studenta prawidłowości przebiegu egzaminu, dziekan może zezwolić na egzamin komisyjny.
 2. Wniosek o egzamin komisyjny student może złożyć w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyniku egzaminu.
 3. Dziekan rozstrzyga wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni od jego otrzymania.
 4. W przypadku uwzględnienia wniosku o egzamin komisyjny, dziekan określa:
  1. miejsce i formę egzaminu;
  2. termin egzaminu, nie wcześniejszy niż trzy dni i nie późniejszy niż czternaście dni od podjęcia decyzji;
  3. skład komisji egzaminacyjnej, którą stanowią: dziekan lub osoba przez niego upoważniona, egzaminator, który przeprowadzał poprzedni egzamin oraz inny specjalista z zakresu modułu (przedmiotu) objętego egzaminem lub specjalności pokrewnej.
 5. Na wniosek studenta egzamin odbywa się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego wydziału lub przedstawiciela samorządu studenckiego w charakterze obserwatora.
 6. Egzamin komisyjny może zostać zarządzony z inicjatywy dziekana. W takim przypadku postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
 7. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.


5. Powtarzanie modułu (przedmiotu)

§ 3516

 1. Na wniosek studenta dziekan może zezwolić na powtórzenie modułu (przedmiotu) niezaliczonego:
  1. z jednoczesnym kontynuowaniem przez studenta studiów na roku wyższym, jeżeli liczba niezaliczonych przedmiotów nie przekracza trzech;
  2. bez kontynuowania przez studenta studiów na roku wyższym.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 2 przepisu § 17 nie stosuje się.
§ 3617
 1. Wniosek o powtarzanie modułu (przedmiotu) student powinien złożyć najpóźniej w terminie 14 dni po zakończeniu roku akademickiego lub przedłużonej sesji egzaminacyjnej.
 2. (uchylony).
 3. Moduł (przedmiot) już powtarzany nie może być powtarzany po raz drugi.
 4. Moduł (przedmiot) powtarzany musi być zaliczony w następnym roku akademickim w pełnym zakresie przewidzianym planem studiów; przepis § 28 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 37

Rada wydziału może określić moduły (przedmioty), które nie mogą być powtarzane, jednak nie więcej niż połowę wszystkich modułów (przedmiotów) wskazanych w planie studiów.

6. Zaliczenie semestru i roku studiów

§ 38

 1. Zaliczenie semestru i roku studiów dziekan potwierdza w indeksie i w karcie okresowych osiągnięć na podstawie zawartych w nich wpisów.
 2. W przypadku prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów, zaliczenie semestru i roku studiów dziekan potwierdza w karcie okresowych osiągnięć studenta będącej wydrukiem z systemu USOS.
§ 39

Student zalicza semestr i rok studiów w okresie zaliczeniowym, wskazanym w ramach organizacji roku akademickiego.

§ 40

Student, który otrzymał indeks i kartę okresowych osiągnięć zobowiązany jest do złożenia ich w dziekanacie niezwłocznie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

§ 4118
 1. Na wniosek studenta kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zezwolić na przedłużenie sesji egzaminacyjnej nie dłużej niż o miesiąc.
 2. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może jednokrotnie przedłużyć sesję egzaminacyjną o kolejny miesiąc.
§ 4219
 1. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zezwolić na zaliczenie semestru lub roku studiów tylko na podstawie zaliczeń i egzaminów uzyskanych na innej uczelni lub na innym kierunku lub wydziale.
 2. W przypadku, gdy zachodzą różnice programowe między planami studiów odbytych na innej uczelni oraz na innym kierunku lub wydziale, i realizowanych na Uniwersytecie, dziekan wyznacza moduły (przedmioty) uzupełniające te różnice oraz termin ich zaliczenia.


7. Praktyki studenckie

§ 43

Rada wydziału określa zasady organizowania, odbywania, nadzorowania i zaliczania obowiązkowych oraz nieobowiązkowych praktyk studenckich na danym kierunku studiów, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie zarządzeń rektora Uniwersytetu.

8. Urlop od zajęć

§ 44
 1. W szczególnie uzasadnionym przypadku, jednak nie więcej niż dwa razy w toku całych studiów, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na długoterminowy urlop od zajęć w uczelni na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.
 2. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin ukończenia studiów.
§ 45
 1. W przypadku planowanych wyjazdów krajowych lub zagranicznych organizowanych przez uczelnię, samorząd studencki lub inne uczelniane organizacje studenckie, jednak nie więcej niż dwa razy w toku całych studiów, dziekan może zezwolić na krótkoterminowy urlop od zajęć w uczelni na okres wyjazdu, jednak nie dłuższy niż dwa miesiące.
 2. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie przedłuża terminu zaliczenia semestru lub roku.
§ 46

Nie udziela się urlopu za okres poprzedniego semestru lub roku akademickiego.

§ 47

W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na udział urlopowanego studenta w określonych zajęciach oraz przystępowania do określonych zaliczeń i egzaminów.

9. Zmiana studiów

§ 48

 1. Na wniosek studenta, który zaliczył I rok studiów, dziekan może zezwolić na:
  1. zmianę specjalności na danym kierunku studiów;
  2. zmianę kierunku studiów niestacjonarnych;
  3. podjęcie studiów na dodatkowym kierunku studiów niestacjonarnych;
  4. zmianę kierunku studiów stacjonarnych na ten sam albo inny kierunek studiów niestacjonarnych;
  5. zmianę studiów jednolitych magisterskich na studia dwustopniowe.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być również złożony przez studenta I roku studiów drugiego stopnia.
§ 4920
 1. Na wniosek studenta, który zaliczył I rok studiów, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zezwolić na zmianę kierunku lub specjalności studiów stacjonarnych.
 2. Na wniosek studenta, który zaliczył I rok studiów z bardzo dobrymi wynikami w nauce, dziekan może zezwolić na zmianę formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne na danym kierunku studiów.
§ 50

W przypadku, gdy kierunek studiów, o którym mowa w § 48 i § 49, prowadzony jest
na innym wydziale, decyzje podejmuje dziekan tego wydziału po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału podstawowego.

§ 5121

Student może przenieść się do innej uczelni za zgodą jej organów oraz za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, pod warunkiem wypełnienia swoich obowiązków na Uniwersytecie.

§ 52

Rada wydziału może określić szczególne warunki wyrażania przez dziekana zgody, której mowa w § 48-50.


10. Skreślenie z listy studentów

§ 53

Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

 1. niepodjęcia studiów w wymaganym terminie;
 2. złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów;
 3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej;
 4. niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego;
 5. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
§ 5422

Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

 1. nieuzyskania zaliczenia semestru albo roku w wyznaczonym terminie;
 2. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
 3. stwierdzenia braku postępów w nauce;
 4. niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Uniwersytet umowy o warunkach  odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

§ 55

 1. Okoliczności, o których mowa w § 53 i § 54 ustala się w odrębnym postępowaniu w sprawie skreślenia studenta z listy studentów.
 2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 wszczyna dziekan, pisemnie zawiadamiając o tym studenta.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:
  1. oznaczenie organu wszczynającego postępowanie;
  2. datę wydania;
  3. oznaczenie adresata;
  4. uzasadnienie faktyczne i prawne wszczęcia postępowania;
  5. pouczenie o prawie złożenia wyjaśnień w terminie czternastu dni od otrzymania zawiadomienia i trybie ich złożenia.


11. Wznowienie studiów

§ 5623

 1. Dziekan może jednorazowo zezwolić na wznowienie studiów przez studenta, który został skreślony z listy studentów po zaliczeniu I roku studiów.
 2. W decyzji o wznowieniu studiów dziekan określa rok studiów, na który student zostaje przyjęty oraz może określić dodatkowe warunki wznowienia.
 3. W przypadku ponownego skreślenia studenta, o którym mowa w ust. 1, wznowienie studiów może nastąpić:
  a) w formie studiów niestacjonarnych - na podstawie decyzji dziekana;
  b) w formie studiów stacjonarnych - na podstawie decyzji Rektora.
§ 57

Na wniosek studenta dziekan zezwala na wznowienie studiów wyłącznie w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w § 67.

§ 58

Rada wydziału może określić szczególne warunki, w tym termin wznowienia studiów.

§ 59

Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów I roku studiów, następuje wyłącznie na ogólnych zasadach rekrutacji na studia, określonych przez senat Uniwersytetu.

IV. Ukończenie studiów

1. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej

§ 60

Przez pracę dyplomową rozumie się pracę licencjacką albo inżynierską oraz pracę magisterską.

§ 6124
 1. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem profesora albo doktora habilitowanego, przy czym pracę licencjacką albo inżynierską można przygotować pod kierunkiem nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora.
 2. W szczególnie uzasadnionym przypadku rada wydziału może upoważnić do kierowania pracą magisterską adiunkta niemającego stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 3. Jeżeli promotorem pracy magisterskiej jest adiunkt niemający stopnia doktora habilitowanego, dziekan wyznacza recenzenta spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 4. W przypadku, gdy student chce wykonać pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego z innej uczelni albo pracownika spoza Uniwersytetu, Rada Wydziału może upoważnić taką osobę do współkierowania tą pracą, przy jednoczesnym powołaniu uprawnionego nauczyciela akademickiego z danej jednostki organizacyjnej do pełnienia tej funkcji z ramienia Uniwersytetu. Pracownik zewnętrzny ocenia pracę i pisze recenzję.
§ 6225
 1. Rektor Uniwersytetu określa zasady składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz wzór oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną.
 2. Dziekan może określić szczegółowe zasady funkcjonowania Archiwum Prac Dyplomowych (APD) na danym wydziale.
§ 6326
 1. Student składa pracę dyplomową w dziekanacie nie później niż do 30 września ostatniego semestru studiów, a pracę inżynierską na studiach trwających 7 semestrów - do 31 marca. Termin ten jest terminem ostatecznym i nie ulega przedłużeniu.
 2. Na egzemplarzach pracy dyplomowej złożonej w dziekanacie winna być umieszczona data i akceptacja promotora.
§ 64

Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą oraz powołany przez dziekana recenzent. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia § 61.

§ 65

Rada wydziału określa zasady ustalania i zmiany tematu pracy dyplomowej oraz zasady ustanawiania i zmiany kierującego pracą dyplomową.

2. Egzamin dyplomowy

§ 66

Przez egzamin dyplomowy rozumie się egzamin licencjacki albo inżynierski oraz egzamin magisterski.

§ 6727
 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  a) spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów oraz zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych, o których mowa w § 62,
  b) uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej, jeśli praca taka została przewidziana w planie studiów.
 2. W przypadku, gdy jedna z recenzji pracy dyplomowej nie jest pozytywna, dziekan może zezwolić na dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego. Dziekan może w tej sprawie zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.
§ 6828
 1. Na wniosek promotora lub z własnej inicjatywy kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wyznacza recenzenta, termin egzaminu dyplomowego oraz skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, który powinien odbyć się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia pracy dyplomowej.
 2. Na wniosek studenta kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może wyznaczyć termin egzaminu dyplomowego, przekraczający termin, o którym mowa w ust. 1.
 3. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do otwartego egzaminu dyplomowego, który jest ogłaszany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sposób zwyczajowo przyjęty niezwłocznie po wyznaczeniu egzaminu dyplomowego.
§ 6929
 1. Jeżeli plan studiów przewiduje złożenie pracy magisterskiej, w skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy wchodzą:
  1. dziekan albo osoba przez niego upoważniona;
  2. kierujący pracą dyplomową;
  3. recenzent pracy dyplomowej, a w przypadku określonym w § 67 ust. 2, również dodatkowy recenzent.
 2. Jeżeli plan studiów przewiduje złożenie pracy licencjackiej lub inżynierskiej, w skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy wchodzą:
  1. dziekan albo osoba przez niego upoważniona,
  2. kierujący pracą dyplomową,
  3. recenzent pracy dyplomowej, a w przypadku określonym w § 67 ust. 2, również dodatkowy recenzent.
 3. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 1 i 2, jest dziekan albo osoba przez niego upoważniona.
 4. Rada wydziału może określić większą liczbę osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy.
§ 70

Rada wydziału określa formę i zakres egzaminu dyplomowego na danym kierunku.

§ 71

Przy ocenie pracy dyplomowej oraz wyniku egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w § 22 ust. 1 oraz zasadę określoną w § 74.

§ 72
 1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
 2. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.


3. Wynik studiów

§ 7330

Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie:

 1. na studiach, na których student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:
  a) 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen;
  b) 1/5 oceny pracy dyplomowej stanowiącej średnią ocen wystawionych przez promotora i recenzenta; § 22 oraz § 74 stosuje się odpowiednio.
  c) 1/5 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.
 2. na studiach, na których student nie jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej:
  a) 3/4 średniej wszystkich uzyskanych ocen;
  b) 1/4 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.
 3. na kierunkach artystycznych:
  a) 3/6 średniej wszystkich uzyskanych ocen;
  b) 1/6 średniej ocen pracy dyplomowej;
  c) 1/6 końcowej oceny egzaminu dyplomowego (część teoretyczna);
  d) 1/6 końcowej oceny egzaminu dyplomowego (część artystyczna).
§ 74

W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą:

 1. do 3,40 - dostateczny;
 2. powyżej 3,40 do 3,80 - dostateczny plus;
 3. powyżej 3,80 do 4,20 - dobry;
 4. powyżej 4,20 do 4,60 - dobry plus;
 5. powyżej 4,60 - bardzo dobry.
§ 75
 1. Student, który zdał egzamin dyplomowy może otrzymać zaświadczenie o lokacie uzyskanej na swoim roku studiów.
 2. Rektor Uniwersytetu określa szczegółowe zasady przygotowania i wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1.


V. Rozstrzyganie spraw studenckich

§ 7631

 1. Indywidualne sprawy studenckie związane z tokiem studiów niewymagające rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej, dziekan załatwia na wniosek studenta w drodze zarządzenia w formie pisemnej lub formie wiadomości elektronicznej bądź w systemie USOS.
 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
  1. oznaczenie organu wydającego zarządzenie;
  2. datę wydania;
  3. oznaczenie adresata;
  4. rozstrzygnięcie;
  5. pouczenie o prawie odwołania oraz zasadach jego złożenia.
 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się studentowi za potwierdzeniem odbioru osobiście albo na pisemny wniosek studenta listem poleconym. Doręczenie listem poleconym wysyłane jest na adres wskazany przez studenta we wniosku o wydanie decyzji.
 4. Od zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w terminie czternastu dni od dnia jego doręczenia odwołanie do rektora, które składa się za pośrednictwem organu wydającego zarządzenie. Organ ten może dołączyć do odwołania swoją opinię w sprawie.
§ 77

Sprawy studenckie związane z tokiem studiów nieobjęte postanowieniami regulaminu rozstrzyga dziekan w drodze zarządzenia.

§ 78

Student albo grupa studentów może występować przed organami Uniwersytetu w swoich sprawach objętych tokiem studiów za pośrednictwem pisemnie upoważnionego przedstawiciela samorządu studentów.

VI. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 79

Rada wydziału podejmuje obowiązkowe uchwały, o których mowa w regulaminie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia, a wchodzą one w życie od następnego roku akademickiego.

§ 80
 1. Decyzje i uchwały podjęte na podstawie regulaminu, jak również ich uzupełnienia lub zmiany, wymagają:
  1. przed podjęciem - zasięgnięcia pisemnej opinii właściwego organu samorządu studenckiego;
  2. po podjęciu - niezwłocznego ogłoszenia ich pełnej treści społeczności akademickiej na stronach internetowych Uniwersytetu i jego wydziałów.
 2. Uchwały rady wydziału oraz decyzje dziekana, podjęte na podstawie regulaminu, dziekan przechowuje w oryginalnej formie pisemnej, prowadząc zbiór wydziałowych aktów prawnych.
 3. Wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą uchwał i decyzji podjętych w sprawach indywidualnych.
§ 80a

Postanowienia regulaminu dotyczące wydziału, rady wydziału i dziekana wydziału, odnoszą się odpowiednio do instytutu, rady instytutu oraz dyrektora instytutu, o których mowa w § 23 i § 75a Statutu UAM.

§ 81
 1. Traci moc Regulamin studiów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Uchwała Senatu Uniwersytetu nr 54/2006 z dnia 8 maja 2006 r., z późniejszymi zmianami).
 2. Decyzje podjęte na podstawie regulaminu studiów, o którym mowa w ust. 1, oraz na podstawie aktów prawnych wydanych na jego podstawie, pozostają w mocy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2011 r.
 3. Do studentów, którzy dnia 31 grudnia 2010 r. odbywają studia na ostatnim roku albo zaliczyli ostatni rok i nie przystąpili do egzaminu dyplomowego, stosuje się dotychczasowe zasady ukończenia studiów, jednak nie później niż do dnia 30 września 2011 r.
 4. W przypadku, gdy student złożył wniosek w swojej sprawie w czasie obowiązywania regulaminu studiów, o którym mowa w ust. 1, a decyzja w tej sprawie zostaje podjęta lub ma być wykonana w czasie obowiązywania niniejszego regulaminu, zastosowanie mają przepisy dla studenta korzystniejsze.
§ 82

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.


1 Tekst Regulaminu studiów UAM uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które obowiązują od dnia 1.10.2015 r. Decyzje podjęte na podstawie postanowień zmienionych albo uchylonych ww. uchwałą pozostają w mocy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2016 r.

2 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 16 miało następujące brzmienie:

 1. W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta, dziekan może zezwolić na indywidualną organizację studiów, która uprawnia studenta do uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczania modułów (przedmiotów) na warunkach i w terminach uzgodnionych indywidualnie z prowadzącymi zajęcia, w granicach danego roku akademickiego, jak również może zezwolić na nieuczestniczenie w zajęciach, co jednak nie zwalnia studenta z obowiązku ich zaliczenia.
 2. W ramach decyzji, o której mowa w ust. 1, w szczególnie uzasadnionym przypadku, dziekan może zezwolić na wyznaczenie terminów egzaminów lub zaliczeń w następnym roku akademickim.

3 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 17 miało następujące brzmienie:
W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na jednoczesną realizację dwóch lat studiów. 

4 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 18a miało następujące brzmienie:
Indywidualne studia międzyobszarowe odbywają się na zasadach określonych w regulaminie, z uwzględnieniem odrębnej w tym przedmiocie uchwały Senatu.

5 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 241/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 207/2014/2015 Senatu UAM o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie z dniem jej podjęcia. Wcześniej postanowienie § 19 miało następujące brzmienie:
Dziekan, w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych, określa nie później niż czternaście dni od rozpoczęcia semestru i niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej wydziału:

 1. warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych, przy czym nie można zobowiązywać studenta do obowiązkowego uczestnictwa w wykładzie;
 2. warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach;
 3. warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu;
 4. zasady zapisywania się na egzamin;
 5. termin egzaminu i zaliczenia, przy czym termin egzaminu nie może być wyznaczony później niż na dzień 20 września;
 6. tryb ogłaszania wyników egzaminu lub zaliczenia;
 7. tryb dokonywania wpisów ocen z egzaminu lub zaliczenia

6 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 21 miało następujące brzmienie:

 1. Student przystępuje do egzaminu i zaliczenia w ustalonym terminie z kartą okresowych osiągnięć i indeksem. 1a. W przypadku prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów, student przystępuje do egzaminu albo zaliczenia w ustalonym przez prowadzącego terminie i obowiązany jest okazać legitymację studencką, pod rygorem niedopuszczenia do zaliczenia albo egzaminu.
 2. Student przystępujący do zaliczenia albo egzaminu zobowiązany jest okazać indeks na żądanie zaliczającego albo egzaminatora, pod rygorem niedopuszczenia do zaliczenia albo egzaminu.

7 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 22 miało następujące brzmienie:

 1. Przy egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
  1. bardzo dobry (bdb; 5);
  2. dobry plus (db plus, 4+);
  3. dobry (db; 4);
  4. dostateczny plus (dst plus; 3+);
  5. dostateczny (dst; 3);
  6. niedostateczny (ndst; 2).
 2. Przy zaliczeniach stosuje się skalę ocen wskazaną w ust. 1.3. Szczególnie bardzo dobre przygotowanie się studenta można ocenić "celująco" (bdb; 5).4. Przeliczenia oceny uzyskanej na innej uczelni według innej skali na ocenę według skali wskazanej w ust. 1 i 2 dokonuje dziekan.     

8 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 23 miało następujące brzmienie:

 1. Oceny z egzaminu albo zaliczenia ogłasza się i wpisuje do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć bez zbędnej zwłoki.
 2. W przypadku prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów, oceny z egzaminu albo zaliczenia wpisuje się do systemu USOS, a podpisany protokół zaliczenia modułu (przedmiotu) w postaci wydruku z systemu USOS przekazuje się do dziekanatu.  

9
Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 24 miało następujące brzmienie:
W przypadku, gdy student nie przystąpi do egzaminu lub zaliczenia w ustalonym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny, dziekan wpisuje ocenę niedostateczną (per absentiam).

10 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 25 miało następujące brzmienie:
Student może zapoznać się ze swoją ocenioną pracą pisemną do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

11 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 27 miało następujące brzmienie:
W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta złożony w terminie dwudziestu jeden dni od rozpoczęcia semestru, dziekan może zezwolić na zaliczanie przez studenta określonego modułu (przedmiotu) przewidzianego w planie studiów w następnych semestrach.

12 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 28 miało następujące brzmienie:
W uzasadnionym przypadku, w szczególności wobec stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, dziekan może na wniosek studenta uwzględnić zaliczenie modułu (przedmiotu) uzyskane przez niego w ramach studiów odbywanych na innym kierunku lub na innej uczelni w trybie nie objętym porozumieniem zawartym pomiędzy tą uczelnią a Uniwersytetem lub decyzją, o której mowa w § 14.

13 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 30 miało następujące brzmienie:
W przypadku, gdy student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej, uzyskanie zaliczenia z seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze studiów następuje po złożeniu pracy dyplomowej.

14Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 32 miało następujące brzmienie:

 1. W przypadku odmowy zaliczenia zajęć albo otrzymania z nich oceny niedostatecznej, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia może na wniosek studenta zezwolić na komisyjne zaliczenie zajęć.
 2. Wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć student może złożyć w terminie siedmiu dni od odmowy zaliczenia zajęć albo wpisania oceny niedostatecznej.
 3. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, zaliczenie odbywa się niezwłocznie przed komisją, w skład której wchodzą:
  1. kierownik właściwej jednostki organizacyjnej;
  2. osoba prowadząca dane zajęcia;
  3. specjalista z zakresu danego modułu (przedmiotu).
 4. Na wniosek studenta zaliczenie odbywa się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego wydziału lub przedstawiciela samorządu studenckiego w charakterze obserwatora.
 5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej wydaje uzasadnienie odmowy.

15 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 33 miało następujące brzmienie:

 1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje jednorazowy egzamin poprawkowy, który nie może być przeprowadzony wcześniej niż po upływie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników pierwszego egzaminu.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również zaliczenia. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, wyłączona jest możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w § 32 ust. 1.

16 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 35 miało następujące brzmienie:
Na wniosek studenta dziekan może zezwolić na powtórzenie przedmiotu niezaliczonego:

 1. z jednoczesnym kontynuowaniem przez studenta studiów na roku wyższym;
 2. bez kontynuowania przez studenta studiów na roku wyższym.

17 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 36 miało następujące brzmienie:

 1. Wniosek o powtarzanie modułu (przedmiotu) student może złożyć najpóźniej w terminie czternastu dni po zakończeniu roku akademickiego albo przedłużonej sesji egzaminacyjnej.
 2. W jednym roku akademickim nie można wnioskować o powtarzanie więcej niż trzech modułów (przedmiotów).
 3. Moduł (przedmiot)  już powtarzany nie może być powtarzany po raz drugi.
 4. Moduł (przedmiot) powtarzany musi być zaliczony w następnym roku akademickim w pełnym zakresie przewidzianym planem studiów.

18 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 41 miało następujące brzmienie:
W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na przedłużenie sesji egzaminacyjnej, jednak nie dłużej niż o dwa miesiące.

19 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 42 miało następujące brzmienie:

 1. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na zaliczenie semestru lub roku studiów tylko na podstawie zaliczeń i egzaminów uzyskanych na innej uczelni.
 2. W przypadku, gdy zachodzą różnice programowe między planami studiów odbytych na innej uczelni i realizowanych na Uniwersytecie, dziekan wyznacza moduły (przedmioty) uzupełniające te różnice oraz termin ich zaliczenia.

20 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 49 miało następujące brzmienie:

 1. Na wniosek studenta, który zaliczył I rok studiów, dziekan może zezwolić na zmianę kierunku studiów stacjonarnych.
 2. Na wniosek studenta, który zaliczył I rok studiów z bardzo dobrymi wynikami w nauce, dziekan może zezwolić na zmianę formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne na danym kierunku studiów.

21 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 51 miało następujące brzmienie:
Student może przenieść się do innej uczelni za zgodą jej organów, pod warunkiem wypełnienia swoich obowiązków na Uniwersytecie, potwierdzonego przez dziekana.

22 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 54 miało następujące brzmienie:
Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

 1. nieuzyskania zaliczenia semestru albo roku w wyznaczonym terminie;
 2. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
 3. stwierdzenia braku postępów w nauce.

23 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 56 miało następujące brzmienie:

 1. Dziekan może jednorazowo zezwolić na wznowienie studiów przez studenta, który został skreślony z listy studentów po zaliczeniu I roku studiów.
 2. W decyzji o wznowieniu studiów dziekan określa rok studiów, na który student zostaje przyjęty oraz może określić dodatkowe warunki wznowienia.
 3. W przypadku ponownego skreślenia studenta, o którym mowa w ust. 1, wznowienie studiów może nastąpić wyłącznie w formie studiów niestacjonarnych.

24 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 61 miało następujące brzmienie:

 1. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem profesora albo doktora habilitowanego, przy czym pracę licencjacką albo inżynierską można przygotować pod kierunkiem nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora.
 2. W szczególnie uzasadnionym przypadku rada wydziału może upoważnić do kierowania pracą magisterską adiunkta nie mającego stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 3. Jeżeli promotorem pracy dyplomowej jest adiunkt nie mający stopnia doktora habilitowanego, dziekan wyznacza recenzenta spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

25 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 62 miało następujące brzmienie:
Rektor Uniwersytetu określa liczbę egzemplarzy pracy dyplomowej, wzór oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej oraz o zgodności wersji elektronicznej pracy z drukowaną.

26 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 63 miało następujące brzmienie: 

 1. Student składa pracę dyplomową w dziekanacie nie później niż do 30 września ostatniego semestru studiów.
 2. Na egzemplarzach pracy dyplomowej złożonej w dziekanacie winna być umieszczona akceptacja promotora.

27 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 67 miało następujące brzmienie:

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. spełnienie wszystkich wymagań wynikających z planu studiów;
  2. uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej, jeśli praca taka została przewidziana w planie studiów.
 2. W przypadku, gdy jedna z recenzji pracy dyplomowej nie jest pozytywna, dziekan może zezwolić na dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego. Dziekan może w tej sprawie zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.

28 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 68 miało następujące brzmienie:

 1. Na wniosek promotora lub studenta dziekan wyznacza termin egzaminu dyplomowego, który powinien odbyć się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
 2. Na wniosek promotora dziekan wyznacza skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do otwartego egzaminu dyplomowego, który jest ogłaszany przez dziekana w sposób zwyczajowo przyjęty niezwłocznie po wyznaczeniu terminu egzaminu dyplomowego.

29 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 69 miało następujące brzmienie:

 1. Jeżeli plan studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej, w skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy wchodzą:
  1. dziekan albo osoba przez niego upoważniona;
  2. kierujący pracą dyplomową;
  3. recenzent pracy dyplomowej, a w przypadku określonym w § 67 ust. 2, również dodatkowy recenzent.
 2. Jeżeli plan studiów nie przewiduje złożenia pracy dyplomowej, w skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy wchodzą:
  1. dziekan albo osoba przez niego upoważniona,
  2. wyznaczony przez dziekana specjalista z danej dziedziny, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 1 i 2, jest dziekan albo osoba przez niego upoważniona.
 4. Rada wydziału może określić większą liczbę osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy.

30 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 73 miało następujące brzmienie:
Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie:

 1. na studiach, na których student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:
  a) 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów;
  b) 1/5 średniej ocen pracy dyplomowej;
  c) 1/5 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.
 2. na studiach, na których student nie jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej:
  3/4 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów;
  1/4 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.

31 Postanowienie zmienione Uchwałą nr 207/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która weszła w życie dnia 1 października 2015 r. Wcześniej postanowienie § 76 miało następujące brzmienie:

 1. Indywidualne sprawy studenckie związane z tokiem studiów niewymagające rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej, dziekan załatwia na wniosek studenta w drodze pisemnego zarządzenia.
 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
  1. oznaczenie organu wydającego zarządzenie;
  2. datę wydania;
  3. oznaczenie adresata;
  4. rozstrzygnięcie;
  5. pouczenie o prawie odwołania oraz zasadach jego złożenia.
 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się studentowi za potwierdzeniem odbioru osobiście albo listem poleconym. Doręczenie listem poleconym wysyłane jest na adres wskazany przez studenta we wniosku o wydanie decyzji.
 4. Od zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w terminie czternastu dni od dnia jego doręczenia odwołanie do rektora, które składa się za pośrednictwem organu wydającego zarządzenie. Organ ten może dołączyć do odwołania swoją opinię w sprawie.
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293