Strona: Kandydat UAM - Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Główna treść strony

Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Podstawy prawne

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich przyjmuje się cudzoziemców

 1. posiadających ważną Kartę Polaka
 2. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały
 3. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. pracowników migrujących, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 7. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (UoC)  (Dz. U. poz. 1650):
  • art. 127 (w celu wykonywania  pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji)
  • art. 159 ust. 1 (w celu połączenia z rodziną)
  • art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (ze względu na inne okoliczności - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE bądź bycie członkiem rodziny takiego cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć)
 8. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 9. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadających prawo stałego pobytu.
Uwaga:
Posiadacze Karty Polaka i obywatele UE mogą odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz B Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. (stypendium RP lub umowa zagraniczna z innymi uczelniami).

REKRUTACJA:

 • Aby przystąpić do rekrutacji należy się zarejestrować w systemie Internetowej Rekrutacji (IR) i załączyć jeden z dokumentów upoważniających do rekrutacji na tych właśnie zasadach. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy wymagamy załączenia administracyjnej decyzji.
 • Jeśli posiadasz świadectwo zagraniczne, musi ono wraz z suplementem zostać opatrzone apostille/zalegalizowane oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Tak przygotowany dokument musisz załączyć w systemie IR byśmy mogli przeliczyć Twoje wyniki proporcjonalnie na wyniki nowej matury zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku studiów przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania świadectwa.
 • Uważnie zapoznaj się ze schematem postepowania rekrutacyjnego a także z nieprzekraczalnymi terminami, które są podane szczegółowo po wejściu w każdy kierunek studiów.
 • Gdy na Twoim koncie w systemie IR wyświetli się informacja "zakwalifikowanie do przyjęcia", wtedy w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną musisz donieść komplet wymaganych dokumentów:


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293