Strona: Kandydat UAM - Legalizacja i nostryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Główna treść strony

Legalizacja i nostryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu – świadectwa maturalne i dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Bez tego nie będziemy mogli ich uwzględnić w rekrutacji na studia.

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność.

Apostille

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Jak zdobyć Apostille?

Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie http://www.hcch.net/index_en.php odpowiednio w zakładce HCCH Members oraz w zakładce Authorities.

Legalizacja

Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie.

Uznanie zagranicznego świadectwa w celu ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce


  • Świadectwa uzyskane za granicą, które nie wymagają załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach
Załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach nie wymagają uzyskane za granicą świadectwa, które są w Polsce uznane z mocy prawa. Dokumenty te mogą być składane bezpośrednio w uczelni, instytucji lub u pracodawcy, bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów na terenie Polski.
Kuratorzy oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy prawa, ani nie wydają poświadczeń w tym zakresie.
Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa (art. 93 ust.1-2 ustawy):
  1. Świadectwa "maturalne" uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.
    Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
  2. Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  3. Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
  4. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
UWAGA! Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych. (art. 93 ust. 4 ustawy).

  • Uznanie lub potwierdzenie wykształcenia decyzją kuratora oświaty
W wyniku postępowania administracyjnego kurator oświaty może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie (art. 93 ust. 3 ustawy).
Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź - w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 ustawy).
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
tel. (61) 854 17 26, fax (61) 852 31 69
e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl
Szczegółowe informację dotyczące procedury można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych/uznanie-lub-potwierdzenie-wyksztalcenia-decyzja-kuratora-oswiaty.html


Uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Szczegółowe informacje na temat umów międzynarodowych dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html.

Gdy przedstawiony dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową, ale uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych) w Polsce.

Jeżeli uzyskany dyplom zagraniczny nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyższego stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo to chcesz kontynuować kształcenie w Polsce, wtedy przed podjęciem studiów musisz poddać swój dyplom procedurze nostryfikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293