Strona: Kandydat UAM - Wykaz dokumentów na studia drugiego stopnia

Główna treść strony

Wykaz dokumentów na studia drugiego stopnia

  1. podanie do Prorektora ds. studenckich - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;
  2. polski dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zalegalizowany albo opatrzony apostille zagraniczny dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie wydania dokumentu;
  3. oryginał tłumaczenia dyplomu na język polski wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo oryginał tłumaczenia dyplomu na język polski poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument;
  4. certyfikat znajomości języka polskiego (minimum na poziomie B1) wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako obcego lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego;
  5. zaświadczenie lekarskie wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku;
  6. kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport);
  7. 1 fotografia kolorowa w formie cyfrowej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o minimalnej rozdzielczości 236 x 295 pixeli (JPEG,TIFF, BMP, PNG);
  8. niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia - polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia na terytorium RP;
  9. potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 euro na rachunek bankowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -  dotyczy osób podejmujących studia na zasadach odpłatności.

 

Bank Zachodni WBK SA
33 1090 1362 0000 0001 3278 6768
tytułem:  imię i nazwisko

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres: ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Poland
IBAN: PL33 1090 1362 0000 0001 3278 6768
SWIFT: WBKPPLPP


Osoby posiadające dokument potwierdzający prawomocne stwierdzenie polskiego pochodzenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 poz. 1392 z późn. zm.) - wnoszą opłatę za dany rok studiów obniżoną o 30% - z wyłączeniem osób posiadających ważną Kartę Polaka.

Kontakt:
Dział Nauczania UAM
ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
pokój nr 25 oraz 27, parter
tel. +48 61 829 4375
tel. +48 61 829 4059
e-mail: amuoes@amu.edu.pl
Dział Nauczania czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293