Strona: Kandydat UAM - Wykaz dokumentów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Główna treść strony

Wykaz dokumentów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 1. podanie do Prorektora ds. studenckich - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;
 2. polskie świadectwo dojrzałości lub zalegalizowane albo opatrzone apostille świadectwo uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie wydania dokumentu;
 3. oryginał tłumaczenia świadectwa na język polski wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo oryginał tłumaczenia świadectwa na język polski poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument;
 4. decyzja o uznaniu świadectwa w celu kontynuacji nauki, uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty (wydana przez Kuratorium Oświaty) - w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów *;
 5. certyfikat znajomości języka polskiego (minimum na poziomie B1) wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako obcego lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego;
 6. zaświadczenie lekarskie wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku;
 7. kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport);
 8. 1 fotografia kolorowa w formie cyfrowej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o minimalnej rozdzielczości 236 x 295 pixeli  (JPEG,TIFF, BMP, PNG);
 9. niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia- polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia na terytorium RP;
 10. potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 euro na rachunek bankowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -  dotyczy osób podejmujących studia na zasadach odpłatności.

 

Bank Zachodni WBK SA
33 1090 1362 0000 0001 3278 6768
tytułem:  imię i nazwisko


Nazwa odbiorcy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres: ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Poland
IBAN: PL33 1090 1362 0000 0001 3278 6768
SWIFT: WBKPPLPP

Osoby posiadające dokument potwierdzający prawomocne stwierdzenie polskiego pochodzenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 poz. 1392 z późn. zm.) wnoszą opłatę za dany rok studiów obniżoną o 30% - z wyłączeniem osób posiadających ważną Kartę Polaka.

*) Nie dotyczy:

 • Świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.
 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 • Dokumenty objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


Kontakt:
Dział Nauczania UAM
ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
pokój nr 25 oraz 27, parter
tel. +48 61 829 4375
tel. +48 61 829 4059
e-mail: amuoes@amu.edu.pl
Dział Nauczania czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293