Bezpieczeństwo narodowe

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: praktyczny

Opłata za studia: wysokość opłaty semestralnej wynosi: 1 800,00 zł (opłata może być wnoszona w 4 ratach po 450,00 zł).

Rekrutacja na kierunek - III nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-10-07
Zamknięcie zapisów: 2021-10-13
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-10-13
Terminy składania dokumentów: od 2021-10-07
do 2021-10-14
Limit miejsc: 35


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 7
Liczba opłaconych zapisów: 7

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 6511
Godziny pracy 8.00-14.00 (od pon. do pt)

Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-09-17
Zamknięcie zapisów: 2021-09-29
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-09-29
Terminy składania dokumentów: od 2021-09-17
do 2021-09-30
Limit miejsc: 40


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 10
Liczba opłaconych zapisów: 8

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 65 11
Godziny pracy Podkomisja rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.30.

Ten nabór został już zakończony.

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-06-01
Zamknięcie zapisów: 2021-09-15
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-09-15
Terminy składania dokumentów: od 2021-09-01
do 2021-09-16
Limit miejsc: 80


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 48
Liczba opłaconych zapisów: 40

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 65 11
Godziny pracy pon. - pt 9.00-14.30

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Uzupełnienie informacji o dyplomie

Kandydat wprowadza informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

5. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

6. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie (lub do czasu wypełnienia limitu miejsc), kompletu wymaganych dokumentów.

Złożenie, w określonym terminie i przed wypełnieniem limitu miejsc, kompletu wymaganych dokumentów będzie równoznaczne z przyjęciem na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2021/2022