Biologia

Wydział Biologii


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Opłata za studia: wysokość opłaty semestralnej za I rok studiów wynosi: 3 000,00 zł (opłata może być wnoszona w 4 ratach po 750,00 zł).

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek

Harmonogram rekrutacji

Dane kontaktowe podkomisji rekrutacyjnej

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) średnia ocen ze studiów wyższych 5 7.5 37.5
2) ocena z egzaminu dyplomowego 5 2.5 12.5
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 50

Wariant 2

dla absolwentów studiów (co najmniej z tytułem licencjata) na dowolnym kierunku

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) rozmowa kwalifikacyjna 50 1 50
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 50

Ad 1. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna, oceniana w skali 0–50 pkt., sprawdzająca poziom wiedzy kandydata w zakresie nauk biologicznych. Ponadto, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci będą pytani o motywację przy wyborze kierunku, orientację w tematyce studiów, zainteresowania naukowe oraz aktywność naukową w czasie studiów pierwszego stopnia. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 26 punktów.
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Budowa komórki i jej metabolizm. Podstawowe pojęcia oraz lokalizacja procesów metabolicznych.
 2. Budowa i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych.
 3. Mechanizmy przepływu informacji genetycznej i regulacja jej ekspresji.
 4. Różnice między wirusami, organizmami prokariotycznymi i eukariotycznymi.
 5. Podstawy anatomii i funkcjonowania narządów i układów u zwierząt.
 6. Podstawowe procesy życiowe roślin.
 7. Zasady klasyfikacji i nomenklatury organizmów.
 8. Ogólne zagadnienia z ekologii populacyjnej.
 9. Najważniejsze zagrożenia środowiska przyrodniczego.
 10. Ogólne zasady, metody i formy ochrony przyrody.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skan suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o wysokości średniej ocen ze studiów wyższych (dotyczy rekrutacji w wariancie 1)
 • skan suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o ocenie z egzaminu dyplomowego (dotyczy rekrutacji w wariancie 1)

Zaświadczenie lekarskie

Na tym kierunku kandydat zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania poświadczone przez lekarza medycyny pracy.

Zaświadczenie lekarskie wymagane jest wyłącznie od kandydatów przyjętych na studia i składane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego. Skierowanie na badanie lekarskie przesyłane jest przez Sekcję Spraw Studenckich po przyjęciu kandydata na studia.

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2024/2025