Rekrutacja na kierunek

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2020-06-01
Zamknięcie zapisów: 2020-09-15
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2020-09-15
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2020-09-17
Terminy składania dokumentów: od 2020-09-01
do 2020-09-16
Limit miejsc: 30


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 26
Liczba opłaconych zapisów: 21

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 2310
Godziny pracy 9:00-13:00

Szczegółowe zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne

dla absolwentów studiów wyższych.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 5 25
2) projekt pracy magisterskiej - 5 9 45
3) rozmowa kwalifikacyjna 16 30 1 30
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Kandydat przedstawia projekt pracy magisterskiej w postaci ramowego konspektu, ze wskazaniem i zgodą potencjalnego opiekuna pracy, w terminie wskazanym przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki.

Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Ad 3. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w oparciu o wskazaną przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki listę zagadnień. Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 30 pkt. Uzyskanie 15 i mniej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje niezaliczeniem rozmowy kwalifikacyjnej i nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych i oceny projektu pracy magisterskiej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej, otrzymując maksymalną liczbę punktów (30 pkt), zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka prowadzonym przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki, a także osoby, które zaliczyły wszystkie spośród następujących przedmiotów (lub przedmioty o równoważnych efektach kształcenia – równoważność tę należy udokumentować):

 • Matematyczne podstawy kognitywistyki;
 • Procesy poznawcze;
 • Metodologia badań psychologicznych ze statystyką i etyką badań naukowych;
 • Psychometria;
 • Komunikacja człowiek – komputer;
 • Neuronauka;
 • Językoznawstwo kognitywne lub Logiki nieklasyczne;
 • Podstawowe problemy kognitywistyki: świadomość;
 • Podstawowe problemy kognitywistyki: percepcja;
 • Reasoning lub Psychologia emocji i motywacji;
 • Dwa przedmioty laboratoryjne w wymiarze co najmniej 60 godzin każdy.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Uzupełnienie informacji o dyplomie

Kandydat wprowadza informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

5. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

6. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

7. Złożenie projektu pracy magisterskiej

Kandydat przedstawia projekt pracy magisterskiej w postaci ramowego konspektu, ze wskazaniem i zgodą potencjalnego opiekuna pracy, w terminie wskazanym przez Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych.

Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia.

8. Przystąpienie do egzaminu wstępnego

Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wiadomość o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

Nieprzystąpienie do egzaminu wstępnego skutkuje nieprzyjęciem na studia.

9. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców