Digital Entrepreneurship (Słubice)

Collegium Polonicum w Słubicach


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: angielski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: praktyczny

Opłata za studia: wysokość opłaty semestralnej wynosi: 1 000,00 zł (opłata może być wnoszona w 4 ratach po 250,00 zł).


Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach.
Aby zostać studentem tego kierunku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy być najpierw studentem kierunku Master of Digital Entrepreneurship (MoDE) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (EUV). Oznacza to, iż poza dokumentami wymienionymi na stronie niezbędnym dokumentem wchodzącym w skład kompletu dokumentów, który należy złożyć jest zaświadczenie o wpisaniu na ww. kierunek na EUV (Immatrikulationsbescheinigung für das Wintersemester 2023/24). Osoby, które nie będą studentami na EUV w roku akademickim 2023/24 na kierunku Master of Digital Entrepreneurship (MoDE) nie zostaną przyjęte na ten kierunek na UAM. Warunki rekrutacji na studia na EUV dostępne są na stronie: https://europeannewschool.eu/study-at-ens#applying

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Dane kontaktowe podkomisji rekrutacyjnej

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Dane kontaktowe podkomisji rekrutacyjnej

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wymagania formalne

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1 ESOKJ

Postępowanie kwalifikacyjne

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z zakresu: nauk politycznych, socjologii, prawa, administracji, ekonomii, kulturoznawstwa, filozofii, informatyki, technologii informacyjnych i innych kierunków pokrewnych

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych 5 10.2 51
2) projekt 22 1 22
3) list motywacyjny 5 3 15
4) rozmowa kwalifikacyjna 12 1 12
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Projekt powinien składać się z maksymalnie 5 stron i zawierać innowacyjny i dobrze uzasadniony plan biznesowy dotyczący rozwiązania problemu społeczeństwa cyfrowego i transformacji cyfrowej.

Ad 3. Dodatkowe informacje:

Jednostronicowy list motywacyjny (wskazujący osiągnięcia zawodowe, akademickie, osobiste, doświadczenie itp.) oraz w formie załączników – jeśli są dostępne – odpowiednie świadectwa lub certyfikaty, które świadczą o indywidualnych kwalifikacjach do studiów.

Ad 4. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu motywacji do podjęcia studiów.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Załączenie dokumentów uzyskanych za granicą

Kandydat z dokumentami uzyskanymi za granicą załącza skany tych dokumentów w celu ich weryfikacji.

5. Uzupełnienie informacji o dyplomie

Kandydat wprowadza informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

6. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

7. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

8. Przystąpienie do egzaminu wstępnego

Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wiadomość o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

Nieprzystąpienie do egzaminu wstępnego skutkuje nieprzyjęciem na studia.

9. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • projekt
  • list motywacyjny

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2023/2024