Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa (Słubice)

Wydział Neofilologii


Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: niemiecki
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Opłata za studia: wysokość opłaty semestralnej wynosi: 3 000,00 zł (opłata może być wnoszona w 4 ratach po 750,00 zł).


Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach.
Informujemy, że aby zostać studentem tego kierunku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy być najpierw studentem kierunku Interkulturelle Germanistik na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Oznacza to, iż poza dokumentami wymienionymi na stronie niezbędnym dokumentem wchodzącym w skład kompletu dokumentów, który należy złożyć jest zaświadczenie o wpisaniu na ww. kierunek na EU Viadrina (Immatrikulationsbescheinigung für das Wintersemester 2021/22).
Osoby, które nie będą studentami na EU Viadrina w roku akademickim 2021/2022 na kierunku Interkulturelle Germanistik nie zostaną przyjęte na kierunek Filologia germańska specjalność germanistyka międzykulturowa. Rekrutacja po stronie niemieckiej trwa do 5 września br. Warunki rekrutacji na studia na EU Viadrina dostępne są na stronie: https://study.europa-uni.de/de/studieren/bewerben/grundstaendig/BA_IKG.html

Rekrutacja na kierunek

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-08-16
Zamknięcie zapisów: 2021-10-21
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-10-21
Terminy składania dokumentów: od 2021-08-16
do 2021-10-22
Limit miejsc: 20


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 6
Liczba opłaconych zapisów: 4

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 82968
Godziny pracy poniedziałek- piątek w godzinach 9.00-15.00

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wymagania formalne

Od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1) oraz posiadanie zaświadczenia o wpisaniu na kierunek Interkulturelle Germanistik na EU Viadrina (Immatrikulationsbescheinigung für das Wintersemester 2021/22).

Postępowanie kwalifikacyjne

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Wprowadzenie informacji o maturze

Kandydat wprowadza informacje o świadectwie maturalnym i ukończonej szkole średniej

5. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

6. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie (lub do czasu wypełnienia limitu miejsc), kompletu wymaganych dokumentów.

Złożenie, w określonym terminie i przed wypełnieniem limitu miejsc, kompletu wymaganych dokumentów będzie równoznaczne z przyjęciem na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan świadectwa dojrzałości
  • skan aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych
  • skan dyplomu IB - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)
  • skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2021/2022