Rekrutacja na kierunek

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-06-01
Zamknięcie zapisów: 2019-09-27
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-09-27
Terminy rozpoczęcia egzaminów: 2019-10-02
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-06-03
do 2019-09-30
Limit miejsc: 24


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 32
Liczba opłaconych zapisów: 26

Dane kontaktowe

Adres Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Uwagi Collegium Novum, Blok A, pok. 218
Telefon 61 829 3587
Godziny pracy 09:00-14:00

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności, filologii szwedzkiej i norweskiej oraz absolwentów innych specjalności filologicznych ze znajomością języka szwedzkiego/norweskiego na poziomie zbliżonym do C1 na skali poziomów biegłości językowej Rady Europy
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 4 20
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 20

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inną specjalność niż filologia szwedzka/filologia norweska
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) rozmowa kwalifikacyjna - 20 1 20
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 20

Ad 1. Dodatkowe informacje:

rozmowa kwalifikacyjna w języku szwedzkim lub norweskim dotycząca zakresu pracy licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz wymaganych dokumentów

Komplet dokumentów

  • wydrukowana i podpisana ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata
  • poświadczona przez UAM kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • inne dokumenty wskazane przez Podkomisję Rekrutacyjną
  • oświadczenie przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich

Składanie dokumentów

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że ankieta osobowa będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty.

Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Uwaga: istotna jest data dostarczenia dokumentów do podkomisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczenie przez UAM kserokopii dokumentu polega na tym, że podczas składania dokumentów należy przedłożyć (do wglądu) oryginał dokumentu, na podstawie którego podkomisja rekrutacyjna dokona poświadczenia kserokopii.

W przypadku, gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią albo wysłane pocztą lub kurierem, należy złożyć/wysłać tylko kserokopię dokumentu. Z oryginałem dokumentu należy udać się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona stosownego poświadczenia.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • poświadczona przez UAM kserokopia zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • oryginał tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • zaświadczenie o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców