Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-10-03
Zamknięcie zapisów: 2019-10-17
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-10-17
Terminy rozpoczęcia egzaminów: 2019-10-18
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-10-17
do 2019-10-21
Limit miejsc: 22


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 3
Liczba opłaconych zapisów: 0

Dane kontaktowe

Adres Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Uwagi 5° Pietro
Telefon +48618293561
Godziny pracy Godziny sekretaritu lub spotkanie na biezaco przez telefon 798545496.

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-06-01
Zamknięcie zapisów: 2019-09-19
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-09-19
Terminy rozpoczęcia egzaminów: 2019-09-20
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-09-01
do 2019-09-20
Limit miejsc: 30


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 12
Liczba opłaconych zapisów: 6

Dane kontaktowe

Adres Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Uwagi Instytut Filologii Romanskiej, 5 pientro
Telefon +48 61 829 35 61
Godziny pracy Piatek, 11.30-13.00

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wymagania formalne

Od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość języka włoskiego na poziomie C1 oraz posiadanie znajomości drugiego języka obcego na poziomie B2

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż włoska władających biegle językiem włoskim na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 4 20
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 20

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem włoskim na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 1 5
2) rozmowa kwalifikacyjna - 15 1 15
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 20

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna w języku włoskim dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz wymaganych dokumentów

Komplet dokumentów

  • wydrukowana i podpisana ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata
  • poświadczona przez UAM kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • inne dokumenty wskazane przez Podkomisję Rekrutacyjną
  • oświadczenie przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich

Składanie dokumentów

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że ankieta osobowa będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty.

Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Uwaga: istotna jest data dostarczenia dokumentów do podkomisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczenie przez UAM kserokopii dokumentu polega na tym, że podczas składania dokumentów należy przedłożyć (do wglądu) oryginał dokumentu, na podstawie którego podkomisja rekrutacyjna dokona poświadczenia kserokopii.

W przypadku, gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią albo wysłane pocztą lub kurierem, należy złożyć/wysłać tylko kserokopię dokumentu. Z oryginałem dokumentu należy udać się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona stosownego poświadczenia.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • poświadczona przez UAM kserokopia zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • oryginał tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • zaświadczenie o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców