Geologia, specjalność geologia stratygraficzno-poszukiwawcza (studia magisterskie 2-letnie)

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-10-05
Zamknięcie zapisów: 2021-10-07
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-10-07
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2021-10-08
Terminy składania dokumentów: od 2021-10-05
do 2021-10-08
Limit miejsc: 5


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 3
Liczba opłaconych zapisów: 3

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 6124
Godziny pracy poniedziałek, wtorek, czwartek 10-15
środa 13-15
piątek 10-14

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-06-01
Zamknięcie zapisów: 2021-09-23
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-09-23
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2021-09-27
Terminy składania dokumentów: od 2021-09-01
do 2021-09-24
Limit miejsc: 12


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 13
Liczba opłaconych zapisów: 12

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 6124
Godziny pracy poniedziałek, wtorek, czwartek 10-15
środa 13-15
piątek 10-14

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku. Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek studiów drugiego stopnia i pochodzących z uczelni, na których kierunek ten uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 4 20
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 20

Wariant 2

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku. Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych oraz dla absolwentów ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek, lecz pochodzących z uczelni, które nie mają pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla danego kierunku.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) rozmowa kwalifikacyjna 12 20 1 20
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 20

Ad 1. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna, za którą można uzyskać 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Zaświadczenie lekarskie

Na tym kierunku kandydat zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania poświadczone przez lekarza medycyny pracy.

Zaświadczenie lekarskie wymagane jest wyłącznie od kandydatów przyjętych na studia i składane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego. Skierowanie na badanie lekarskie przesyłane jest przez Sekcję Spraw Studenckich po przyjęciu kandydata na studia.

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2021/2022