Rekrutacja na kierunek - IV nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-10-10
Zamknięcie zapisów: 2019-10-18
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-10-18
Data ogłoszenia wyników: 2019-10-19
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-10-19
do 2019-10-23
Limit miejsc: 16


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 4
Liczba opłaconych zapisów: 4

Dane kontaktowe

Adres Nadnotecki Instytut UAM w Pile
ul. Kołobrzeska 15
64-920 Piła
Uwagi Biuro Obsługi Studenta pokój 0.16 (parter)
Telefon 61-829-3451
Godziny pracy Poniedziałek- piątek 08:00-15:00

Rekrutacja na kierunek - III nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-10-01
Zamknięcie zapisów: 2019-10-04
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-10-04
Data ogłoszenia wyników: 2019-10-05
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-10-05
do 2019-10-08
Limit miejsc: 19


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 4
Liczba opłaconych zapisów: 3

Dane kontaktowe

Adres Nadnotecki Instytut UAM w Pile
ul. Kołobrzeska 15
64-920 Piła
Uwagi Parter 0,16
Telefon 618293451
Godziny pracy 8.00-15.00

Ten nabór został już zakończony.

Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-07-24
Zamknięcie zapisów: 2019-09-20
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-09-20
Data ogłoszenia wyników: 2019-09-23
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-09-23
do 2019-09-27
Limit miejsc: 28


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 11
Liczba opłaconych zapisów: 9

Dane kontaktowe

Adres Nadnotecki Instytut UAM w Pile
ul. Kołobrzeska 15
64-920 Piła
Uwagi pokój nr 1.23 I piętro
Telefon 618293451
Godziny pracy 8.00- 15.00

Ten nabór został już zakończony.

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-06-01
Zamknięcie zapisów: 2019-07-09
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-07-09
Data ogłoszenia wyników: 2019-07-12
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-07-12
do 2019-07-17
Limit miejsc: 30


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 4
Liczba opłaconych zapisów: 4

Dane kontaktowe

Adres Nadnotecki Instytut UAM w Pile
ul. Kołobrzeska 15
64-920 Piła
Uwagi I piętro pokój 1,23
Telefon 618293451
Godziny pracy 8.00-15.00

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) wyniki na świadectwie dojrzałości - 100 1 100
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 1. Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów:

 • Olimpiada Geograficzna - finalista
 • Olimpiada Geograficzna - laureat

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

Grupa Przedmiot Poziom Waga Liczba uwzględnianych przedmiotów
z grupy
1 język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy 0.15 1
max. 30 pkt
rozszerzony 0.30
2 geografia
(część pisemna)
podstawowy 0.35 1
max. 70 pkt
rozszerzony 0.70
biologia
(część pisemna)
podstawowy 0.30
rozszerzony 0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy 0.30
rozszerzony 0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy 0.30
rozszerzony 0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy 0.30
rozszerzony 0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy 0.30
rozszerzony 0.60
max. 100 pkt

Tryb I: dodatkowe informacje o przeliczaniu punktów

 1. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na wynik z poziomu rozszerzonego nowej matury z mnożnikiem 4/3 (jednak nie więcej niż 100% pkt)
 2. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej:
  matura IBnowa matura
  poziom SL
  (punkty)
  poziom podstawowy
  (procenty)
  7100
  686
  572
  458
  344
  230
  1-
  0-
  matura IBnowa matura
  poziom HL
  (punkty)
  poziom rozszerzony
  (procenty)
  7100
  685
  570
  455
  340
  225
  110
  00

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

Grupa Przedmiot Waga Liczba uwzględnianych przedmiotów
z grupy
1 język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.30 1
max. 30 pkt
2 geografia
(część pisemna lub ustna)
0.70 1
max. 70 pkt
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.60
max. 100 pkt

Tryb II: dodatkowe informacje o przeliczaniu punktów

 1. Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:
  skala ocen (2 - 5)
  ocena:5432
  punkty:10080600
  skala ocen (1 - 6)
  ocena:654321
  punkty:100856550350

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Kandydat wprowadza informacje o świadectwie maturalnym oraz podaje wyniki egzaminu maturalnego.

5. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy wydruku ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wydruk ankiety osobowej!

6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

7. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do dostarczenia w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.

8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz wymaganych dokumentów

Komplet dokumentów

 • wydrukowana i podpisana ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata
 • poświadczona przez UAM kserokopia świadectwa dojrzałości
 • poświadczona przez UAM kserokopia aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych
 • poświadczona przez UAM kserokopia dyplomu IB - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)
 • poświadczona przez UAM kserokopia zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu - w przypadku kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów
 • oświadczenie przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich

Składanie dokumentów

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że ankieta osobowa będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty.

Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Uwaga: istotna jest data dostarczenia dokumentów do podkomisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczenie przez UAM kserokopii dokumentu polega na tym, że podczas składania dokumentów należy przedłożyć (do wglądu) oryginał dokumentu, na podstawie którego podkomisja rekrutacyjna dokona poświadczenia kserokopii.

W przypadku, gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią albo wysłane pocztą lub kurierem, należy złożyć/wysłać tylko kserokopię dokumentu. Z oryginałem dokumentu należy udać się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona stosownego poświadczenia.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • poświadczona przez UAM kserokopia zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • oryginał tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • zaświadczenie o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców