Informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 1,5 roku
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Rekrutacja na kierunek

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2022-02-01
Zamknięcie zapisów: 2022-02-18
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2022-02-18
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2022-02-22
Terminy składania dokumentów: od 2022-02-01
do 2022-02-21
Limit miejsc: 50


Rekrutacja nie została jeszcze rozpoczęta.

Rozpoczęcie zapisów
2022-02-01

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 5302
Godziny pracy 09:00 - 14:00

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunków: informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, bioinformatyka.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 2 10
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 10

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich), którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, bioinformatyka.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 0.8 4
2) egzamin pisemny - 5 1.2 6
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 10

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Egzamin pisemny w formie testu kompetencji inżynierskich kierunku informatyka w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2021/2022