Informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Opłata za studia: wysokość opłaty semestralnej za I rok studiów wynosi: 6 000,00 zł (opłata może być wnoszona w 4 ratach po 1 500,00 zł).

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek

Harmonogram rekrutacji


Rekrutacja nie została jeszcze rozpoczęta.

Rozpoczęcie zapisów
2025-02-01

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunku informatyka

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 10 50
2) rozmowa kwalifikacyjna - 20 1 20
3) projekt 5 20 1 20
4) list motywacyjny - 5 2 10
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zainteresowania kandydata w obszarze informatyki, motywacje do dalszego rozwoju, dotychczasowe dokonania, sukcesy oraz zrealizowane projekty. Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 3. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa maksymalnie jednostronicowy dokument przedstawiający projekt pracy magisterskiej, mogący mieć postać ramowego konspektu albo opisu tematyki i obszarów badawczych w informatyce, które po przyjęciu na studia będą podstawą do wybrania tematu pracy i opiekuna pracy. Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 4. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa jednostronicowy dokument:

 1. uzasadniający wybór kierunku i preferencji co do oferowanych specjalności,
 2. wskazujący osiągnięcia i doświadczenia zawodowe, akademickie, osobiste itp.,
 3. odpowiednie świadectwa, certyfikaty, dyplomy, listy polecające, zaświadczenia o udziale w organizacjach naukowych, artykuły naukowe, które świadczą o indywidualnych kwalifikacjach do studiów – w formie zeskanowanych załączników stanowiących integralną część listu motywacyjnego (jeśli są dostępne).

Niezłożenie listu motywacyjnego skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich), którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 5 25
2) egzamin pisemny - 25 1 25
3) rozmowa kwalifikacyjna - 20 1 20
4) projekt 5 20 1 20
5) list motywacyjny - 5 2 10
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Egzamin pisemny przeprowadzany w formie testu kompetencji inżynierskich kierunku informatyka w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 3. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zainteresowania kandydata w obszarze informatyki, motywacje do dalszego rozwoju, dotychczasowe dokonania, sukcesy oraz zrealizowane projekty. Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 4. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa maksymalnie jednostronicowy dokument przedstawiający projekt pracy magisterskiej, mogący mieć postać ramowego konspektu albo opisu tematyki i obszarów badawczych w informatyce, które po przyjęciu na studia będą podstawą do wybrania tematu pracy i opiekuna pracy. Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 5. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa jednostronicowy dokument:

 1. uzasadniający wybór kierunku i preferencji co do oferowanych specjalności,
 2. wskazujący osiągnięcia i doświadczenia zawodowe, akademickie, osobiste itp.,
 3. odpowiednie świadectwa, certyfikaty, dyplomy, listy polecające, zaświadczenia o udziale w organizacjach naukowych, artykuły naukowe, które świadczą o indywidualnych kwalifikacjach do studiów – w formie zeskanowanych załączników stanowiących integralną część listu motywacyjnego (jeśli są dostępne).

Niezłożenie listu motywacyjnego skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • projekt
 • list motywacyjny

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2024/2025