Kognitywistyka

Wydział Psychologii i Kognitywistyki


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji

Statystyki zapisów

Dane kontaktowe podkomisji rekrutacyjnej

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Dane kontaktowe podkomisji rekrutacyjnej

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne

dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 5 25
2) projekt 3 5 9 45
3) rozmowa kwalifikacyjna 16 30 1 30
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa projekt pracy magisterskiej w postaci ramowego konspektu, ze wskazaniem i zgodą potencjalnego opiekuna pracy, w podanym terminie.

Uzyskanie mniej niż 3 punktów za projekt pracy magisterskiej skutkuje negatywną oceną projektu i nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Projekt pracy magisterskiej powinien zawierać proponowany tytuł pracy oraz zgodę promotora i składać się co najmniej z trzech podstawowych części:

 1. rozbudowanego abstraktu (1-3 strony A4),
 2. konspektu pracy (około 1 strona A4),
 3. bibliografii (1-2 strony A4).

Abstrakt

 W tej części powinny znaleźć się następujące informacje:

 1. cel pracy i odwołanie się do aktualnego stanu wiedzy w zakresie danego zagadnienia,
 2. hipotezy (jeśli występują) wraz z uzasadnieniem,
 3. proponowana metodologia (np. w przypadku prac empirycznych: plan badań, grupa badawcza, planowane narzędzia i metody),
 4. kalendarz planowanych aktywności (w odniesieniu do konspektu),
 5. analiza potencjalnych ryzyk i sposoby ich minimalizowania.

Konspekt

Powinien być to rozbudowany spis treści przyszłej pracy magisterskiej (tytuły rozdziałów wraz z krótkim opisem ich zawartości), który powinien jasno wynikać z Abstraktu.

Bibliografia

Literatura wykorzystana w projekcie pracy magisterskiej. Wymagany standard APA 7.

Ad 3. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w oparciu o wskazaną przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki listę zagadnień. Uzyskanie 15 i mniej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje niezaliczeniem rozmowy kwalifikacyjnej i nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych i oceny projektu pracy magisterskiej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej, otrzymując maksymalną liczbę punktów (30 pkt), zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka prowadzonym przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki, a także osoby, które zaliczyły wszystkie spośród następujących przedmiotów (lub przedmioty o równoważnych efektach kształcenia – równoważność tę należy udokumentować):

 1. Matematyczne podstawy kognitywistyki;
 2. Procesy poznawcze;
 3. Metodologia badań psychologicznych ze statystyką i etyką badań naukowych;
 4. Psychometria;
 5. Komunikacja człowiek – komputer;
 6. Neuronauka;
 7. Językoznawstwo kognitywne lub Logiki nieklasyczne;
 8. Podstawowe problemy kognitywistyki: świadomość;
 9. Podstawowe problemy kognitywistyki: percepcja;
 10. Reasoning lub Psychologia emocji i motywacji;
 11. Dwa przedmioty laboratoryjne w wymiarze co najmniej 60 godzin każdy.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Załączenie dokumentów uzyskanych za granicą

Kandydat z dokumentami uzyskanymi za granicą załącza skany tych dokumentów w celu ich weryfikacji.

5. Uzupełnienie informacji o dyplomie

Kandydat wprowadza informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

6. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

7. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

8. Przystąpienie do egzaminu wstępnego

Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wiadomość o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

Nieprzystąpienie do egzaminu wstępnego skutkuje nieprzyjęciem na studia.

9. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • projekt

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2023/2024