Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-07-24
Zamknięcie zapisów: 2019-09-18
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-09-18
Terminy rozpoczęcia egzaminów: 2019-09-20
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-09-16
do 2019-09-19
Limit miejsc: 20


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 11
Liczba opłaconych zapisów: 7

Dane kontaktowe

Adres Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
Uwagi Instytut Psychologii, bud. AB, pok. 69
Telefon +48618292310
Godziny pracy 9:00-14:00

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-06-01
Zamknięcie zapisów: 2019-07-09
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-07-09
Terminy rozpoczęcia egzaminów: 2019-07-11
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-06-03
do 2019-07-10
Limit miejsc: 30


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 15
Liczba opłaconych zapisów: 10

Dane kontaktowe

Adres Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
Uwagi Instytut Psychologii, bud. AB, pok. 69
Telefon + 48 61 829 2310
Godziny pracy 9:00-14:00

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne

dla absolwentów studiów wyższych.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 5 25
2) projekt pracy magisterskiej - 5 9 45
3) rozmowa kwalifikacyjna 16 30 1 30
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Kandydat przedstawia projekt pracy magisterskiej w postaci ramowego konspektu, ze wskazaniem i zgodą potencjalnego opiekuna pracy, w terminie wskazanym przez Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych.

Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Ad 3. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w oparciu o wskazaną przez Wydział Nauk Społecznych listę zagadnień. Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 30 pkt. Uzyskanie 15 i mniej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje niezaliczeniem rozmowy kwalifikacyjnej i nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych i oceny projektu pracy magisterskiej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej, otrzymując maksymalną liczbę punktów (30 pkt), zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka prowadzonym przez Wydział Nauk Społecznych, a także osoby, które zaliczyły wszystkie spośród następujących przedmiotów (lub przedmioty o równoważnych efektach kształcenia – równoważność tę należy udokumentować):

 • Matematyczne podstawy kognitywistyki;
 • Procesy poznawcze;
 • Metodologia badań psychologicznych ze statystyką i etyką badań naukowych;
 • Psychometria;
 • Komunikacja człowiek – komputer;
 • Neuronauka;
 • Językoznawstwo kognitywne lub Logiki nieklasyczne;
 • Podstawowe problemy kognitywistyki: świadomość;
 • Podstawowe problemy kognitywistyki: percepcja;
 • Reasoning lub Psychologia emocji i motywacji;
 • Dwa przedmioty laboratoryjne w wymiarze co najmniej 60 godzin każdy.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Uzupełnienie informacji o dyplomie

Kandydat wprowadza informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

5. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy wydruku ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wydruk ankiety osobowej!

6. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do dostarczenia, w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentów.

7. Złożenie projektu pracy magisterskiej

Kandydat przedstawia projekt pracy magisterskiej w postaci ramowego konspektu, ze wskazaniem i zgodą potencjalnego opiekuna pracy, w terminie wskazanym przez Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych.

Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia.

8. Przystąpienie do egzaminu wstępnego

Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wiadomość o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

Nieprzystąpienie do egzaminu wstępnego skutkuje nieprzyjęciem na studia.

9. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz wymaganych dokumentów

Komplet dokumentów

 • wydrukowana i podpisana ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata
 • poświadczona przez UAM kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • inne dokumenty wskazane przez Podkomisję Rekrutacyjną
 • oświadczenie przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich

Składanie dokumentów

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że ankieta osobowa będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty.

Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Uwaga: istotna jest data dostarczenia dokumentów do podkomisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczenie przez UAM kserokopii dokumentu polega na tym, że podczas składania dokumentów należy przedłożyć (do wglądu) oryginał dokumentu, na podstawie którego podkomisja rekrutacyjna dokona poświadczenia kserokopii.

W przypadku, gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią albo wysłane pocztą lub kurierem, należy złożyć/wysłać tylko kserokopię dokumentu. Z oryginałem dokumentu należy udać się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona stosownego poświadczenia.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • poświadczona przez UAM kserokopia zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • oryginał tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • zaświadczenie o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców