Kognitywistyka

Wydział Psychologii i Kognitywistyki


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek

Informacje o terminach rejestracji obowiązujących na tym kierunku podane zostaną w terminie późniejszym.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne

dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 5 25
2) projekt 3 5 9 45
3) rozmowa kwalifikacyjna 16 30 1 30
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa projekt pracy magisterskiej w postaci ramowego konspektu, ze wskazaniem i zgodą potencjalnego opiekuna pracy, w podanym terminie.

Uzyskanie mniej niż 3 punktów za projekt pracy magisterskiej skutkuje negatywną oceną projektu i nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Projekt pracy magisterskiej powinien zawierać proponowany tytuł pracy oraz zgodę promotora i składać się co najmniej z trzech podstawowych części:

 1. rozbudowanego abstraktu (1-3 strony A4),
 2. konspektu pracy (około 1 strona A4),
 3. bibliografii (1-2 strony A4).

Abstrakt

 W tej części powinny znaleźć się następujące informacje:

 1. cel pracy i odwołanie się do aktualnego stanu wiedzy w zakresie danego zagadnienia,
 2. hipotezy (jeśli występują) wraz z uzasadnieniem,
 3. proponowana metodologia (np. w przypadku prac empirycznych: plan badań, grupa badawcza, planowane narzędzia i metody),
 4. kalendarz planowanych aktywności (w odniesieniu do konspektu),
 5. analiza potencjalnych ryzyk i sposoby ich minimalizowania.

Konspekt

Powinien być to rozbudowany spis treści przyszłej pracy magisterskiej (tytuły rozdziałów wraz z krótkim opisem ich zawartości), który powinien jasno wynikać z Abstraktu.

Bibliografia

Literatura wykorzystana w projekcie pracy magisterskiej. Wymagany standard APA 7.

Ad 3. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w oparciu o wskazaną przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki listę zagadnień. Uzyskanie 15 i mniej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje niezaliczeniem rozmowy kwalifikacyjnej i nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych i oceny projektu pracy magisterskiej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej, otrzymując maksymalną liczbę punktów (30 pkt), zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka prowadzonym przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki, a także osoby, które zaliczyły wszystkie spośród następujących przedmiotów (lub przedmioty o równoważnych efektach kształcenia – równoważność tę należy udokumentować):

 1. Matematyczne podstawy kognitywistyki;
 2. Procesy poznawcze;
 3. Metodologia badań psychologicznych ze statystyką i etyką badań naukowych;
 4. Psychometria;
 5. Komunikacja człowiek – komputer;
 6. Neuronauka;
 7. Językoznawstwo kognitywne lub Logiki nieklasyczne;
 8. Podstawowe problemy kognitywistyki: świadomość;
 9. Podstawowe problemy kognitywistyki: percepcja;
 10. Reasoning lub Psychologia emocji i motywacji;
 11. Dwa przedmioty laboratoryjne w wymiarze co najmniej 60 godzin każdy.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Załączenie dokumentów uzyskanych za granicą

Kandydat z dokumentami uzyskanymi za granicą załącza skany tych dokumentów w celu ich weryfikacji.

5. Uzupełnienie informacji o dyplomie

Kandydat wprowadza informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

6. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

7. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

8. Przystąpienie do egzaminu wstępnego

Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wiadomość o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

Nieprzystąpienie do egzaminu wstępnego skutkuje nieprzyjęciem na studia.

9. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • projekt

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2024/2025