Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa (rekrutacja na semestr letni) (Słubice)

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: angielski i niemiecki
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach.

Informujemy, że aby zostać studentem tego kierunku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy być najpierw studentem kierunku Sprachen Komunnikation und Kulturen in Europa-track: Intercultural Communication na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (EUV). Oznacza to, iż poza dokumentami wymienionymi na stronie niezbędnym dokumentem wchodzącym w skład kompletu dokumentów, który należy złożyć jest zaświadczenie o wpisaniu na ww. kierunek na EUV (Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester 2022/23). Osoby, które nie będą studentami na EUV w roku akademickim 2022/2023 na kierunku Sprachen Komunnikation und Kulturen in Europa-track: Intercultural Communication nie zostaną przyjęte na kierunek Kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa. Warunki rekrutacji na studia na EUV dostępne są na stronie:https://study.europa-uni.de/de/studieren/bewerben/weiterfuehrend/index.html

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek

Harmonogram rekrutacji


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Dane kontaktowe podkomisji rekrutacyjnej

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wymagania formalne

Od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu umożliwiającym czynne uczestnictwo w studiach oraz posiadanie zaświadczenia o wpisaniu na kierunek Sprachen Komunnikation und Kulturen in Europa-track: Intercultural Communication na EUV (Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester 2022/23).

Postępowanie kwalifikacyjne

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych 5 1 5
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 5

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Załączenie dokumentów uzyskanych za granicą

Kandydat z dokumentami uzyskanymi za granicą załącza skany tych dokumentów w celu ich weryfikacji.

5. Uzupełnienie informacji o dyplomie

Kandydat wprowadza informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

6. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

7. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2022/2023