Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki/praktyczny

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki studiów: archeologia, administracja, bałkanistyka, bezpieczeństwo narodowe, dialog i doradztwo społeczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, etnologia, filmoznawstwo i kultura mediów, filologia angielska, filologia polska, filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, filologia klasyczna, filologia wschodniosłowiańska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia koreańska, filologia romańska, filologia włoska, filologie regionów, filozofia, historia, historia sztuki, japonistyka, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, literatura powszechna, media interaktywne i widowiska, muzykologia, pedagogika, politologia, prawo europejskie, sinologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia slawistyczne, studia śródziemnomorskie, wschodoznawstwo, zarządzanie i prawo w biznesie

Rekrutacja na kierunek - IV nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-10-25
Zamknięcie zapisów: 2021-10-28
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-10-28
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2021-10-29
Terminy składania dokumentów: od 2021-10-25
do 2021-10-28
Limit miejsc: 2


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 5
Liczba opłaconych zapisów: 4

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 4502
Godziny pracy 10.00-14.00

Rekrutacja na kierunek - III nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-10-04
Zamknięcie zapisów: 2021-10-06
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-10-06
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2021-10-08
Terminy składania dokumentów: od 2021-10-04
do 2021-10-07
Limit miejsc: 4


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 4
Liczba opłaconych zapisów: 4

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 2675
Godziny pracy 10.00-14.00

Ten nabór został już zakończony.

Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-07-23
Zamknięcie zapisów: 2021-09-20
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-09-20
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2021-09-24
Terminy składania dokumentów: od 2021-09-20
do 2021-09-23
Limit miejsc: 10


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 12
Liczba opłaconych zapisów: 6

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 2675
Godziny pracy 10.00-14.00

Ten nabór został już zakończony.

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-06-01
Zamknięcie zapisów: 2021-07-15
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-07-15
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2021-07-19
Terminy składania dokumentów: od 2021-07-01
do 2021-07-16
Limit miejsc: 20


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 16
Liczba opłaconych zapisów: 11

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 2675
Godziny pracy 10.00-14.00

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w ramach MISHiS
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 12 60
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 60

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia nieukończonych w ramach MISHiS
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 6 30
2) rozmowa kompetencyjna 20 30 1 30
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 60

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy humanistycznej i społecznej sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów interdyscyplinarnych.

O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranych przez siebie dyscyplin, z zastrzeżeniem, że oba tematy muszą dotyczyć zagadnień innych niż praca licencjacka i choć jeden z nich powinien być z zakresu problematyki wybieranych studiów drugiego stopnia. Dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z podkomisją rekrutacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach Systemu Internetowej Rekrutacji.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2021/2022