Rekrutacja na kierunek - III nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-10-17
Zamknięcie zapisów: 2019-10-20
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-10-20
Terminy rozpoczęcia egzaminów: 2019-10-21
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-10-16
do 2019-10-21
Limit miejsc: 7


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 0
Liczba opłaconych zapisów: 0

Dane kontaktowe

Adres Wydział Historyczny
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
Uwagi Pokój 2.56 I piętro
Telefon +48 61 829 13 95 (w godzinach dyżurów)
Godziny pracy 21 października, godz 15-16

Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-09-23
Zamknięcie zapisów: 2019-10-10
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-10-10
Terminy rozpoczęcia egzaminów: 2019-10-14
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-09-23
do 2019-10-11
Limit miejsc: 10


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 4
Liczba opłaconych zapisów: 3

Dane kontaktowe

Adres Wydział Historyczny
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
Uwagi Instytut Muzykologii, pokój 2.56 (I piętro)
Telefon +48 61 829 13 95 (w godzinach dyżurów)
Godziny pracy 9 października, godz. 13.00-14.00

Ten nabór został już zakończony.

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2019-06-01
Zamknięcie zapisów: 2019-09-12
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2019-09-12
Terminy rozpoczęcia egzaminów: 2019-09-16
Terminy przyjmowania dokumentów: od 2019-08-19
do 2019-09-13
Limit miejsc: 20


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 11
Liczba opłaconych zapisów: 10

Dane kontaktowe

Adres Wydział Historyczny
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
Uwagi Instytut Muzykologii, pokój 2.56 (I piętro)
Telefon +48 61 829 13 95 (w godzinach dyżurów)
Godziny pracy 4 września, godz. 12.00 – 13.30
11 września, godz. 12.00 – 13.30

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku muzykologia.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 6 30
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 30

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż muzykologia.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 2 10
2) rozmowa kwalifikacyjna 12 20 1 20
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 30

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie stopnia zainteresowania studiami magisterskimi na kierunku muzykologia oraz poziom ogólnej wiedzy humanistycznej. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

 

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz wymaganych dokumentów

Komplet dokumentów

  • wydrukowana i podpisana ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata
  • poświadczona przez UAM kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • inne dokumenty wskazane przez Podkomisję Rekrutacyjną
  • oświadczenie przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich

Składanie dokumentów

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że ankieta osobowa będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty.

Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Uwaga: istotna jest data dostarczenia dokumentów do podkomisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczenie przez UAM kserokopii dokumentu polega na tym, że podczas składania dokumentów należy przedłożyć (do wglądu) oryginał dokumentu, na podstawie którego podkomisja rekrutacyjna dokona poświadczenia kserokopii.

W przypadku, gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią albo wysłane pocztą lub kurierem, należy złożyć/wysłać tylko kserokopię dokumentu. Z oryginałem dokumentu należy udać się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona stosownego poświadczenia.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • poświadczona przez UAM kserokopia zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • oryginał tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • zaświadczenie o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców