Muzykologia

Wydział Nauk o Sztuce


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-09-21
Zamknięcie zapisów: 2021-09-28
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-09-28
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2021-09-30
Terminy składania dokumentów: od 2021-09-21
do 2021-09-29
Limit miejsc: 15


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 4
Liczba opłaconych zapisów: 4

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 8291355
Godziny pracy środa 10.00-11.00

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-06-01
Zamknięcie zapisów: 2021-09-15
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-09-15
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2021-09-17
Terminy składania dokumentów: od 2021-09-01
do 2021-09-16
Limit miejsc: 20


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 6
Liczba opłaconych zapisów: 5

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 1355
Godziny pracy środy, 10.00-11.00

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku muzykologia.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 6 30
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 30

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż muzykologia.
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 2 10
2) rozmowa kwalifikacyjna 12 20 1 20
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 30

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie stopnia zainteresowania studiami magisterskimi na kierunku muzykologia oraz poziom ogólnej wiedzy humanistycznej. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

 

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2021/2022