Nauczanie biologii i przyrody

Wydział Biologii


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Rekrutacja na kierunek - III nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-09-14
Zamknięcie zapisów: 2021-09-16
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-09-16
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2021-09-21
Terminy składania dokumentów: od 2021-09-14
do 2021-09-17
Limit miejsc: 5


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 2
Liczba opłaconych zapisów: 1

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 5758
Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00

Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-08-02
Zamknięcie zapisów: 2021-09-06
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-09-06
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2021-09-09
Terminy składania dokumentów: od 2021-08-02
do 2021-09-07
Limit miejsc: 15


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 6
Liczba opłaconych zapisów: 6

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 5758
Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

Ten nabór został już zakończony.

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-06-01
Zamknięcie zapisów: 2021-07-19
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-07-19
Termin rozpoczęcia egzaminów: 2021-07-22
Terminy składania dokumentów: od 2021-07-01
do 2021-07-20
Limit miejsc: 18


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 5
Liczba opłaconych zapisów: 3

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 5758
Godziny pracy od poniedziałku do piątku do 9.00 do 15.00

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia posiadających przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej określonych dla studiów pierwszego stopnia
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) średnia ocen ze studiów wyższych - 5 7.5 37.5
2) ocena z egzaminu dyplomowego - 5 2.5 12.5
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 50

Wariant 2

dla absolwentów studiów wyższych na dowolnym kierunku posiadających przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej określonych dla studiów pierwszego stopnia
Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) rozmowa kwalifikacyjna - 50 1 50
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 50

Ad 1. Dodatkowe informacje:

rozmowa kwalifikacyjna z biologii i z przygotowania pedagogicznego

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • skan suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o wysokości średniej ocen ze studiów wyższych (dotyczy rekrutacji w wariancie 1)
  • skan suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o ocenie z egzaminu dyplomowego (dotyczy rekrutacji w wariancie 1)

Zaświadczenie lekarskie

Na tym kierunku kandydat zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania poświadczone przez lekarza medycyny pracy.

Zaświadczenie lekarskie wymagane jest wyłącznie od kandydatów przyjętych na studia i składane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego. Skierowanie na badanie lekarskie przesyłane jest przez Sekcję Spraw Studenckich po przyjęciu kandydata na studia.

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2021/2022