Nauczanie matematyki i informatyki

Wydział Matematyki i Informatyki


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek - III nabór

Harmonogram rekrutacji


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Dane kontaktowe podkomisji rekrutacyjnej

Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Dane kontaktowe podkomisji rekrutacyjnej

Ten nabór został już zakończony.

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Dane kontaktowe podkomisji rekrutacyjnej

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku nauczanie matematyki i informatyki.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych 5 2 10
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 10

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej z kierunków pokrewnych.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych 5 0.8 4
2) egzamin pisemny 5 1.2 6
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 10

Ad 1. Dodatkowe informacje:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą być zobligowani do uzupełnienia wybranych treści programowych z zakresu matematyki i informatyki wynikających z różnic programowych.Treści programowe wskazane do uzupełnienia, zależą od indywidualnego przygotowania kandydata podczas studiów pierwszego stopnia. Suma punktów ECTS wynikająca ze wskazanych uzupełnień nie może przekraczać 30. Realizacja wskazanych różnic programowych musi nastąpić w ciągu pierwszego roku studiów.

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Egzamin pisemny w formie testu kompetencji licencjackich kierunku nauczanie matematyki i informatyki w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2022/2023