Research in Cognitive Science

Wydział Psychologii i Kognitywistyki


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: angielski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Opłata za studia: wysokość opłaty semestralnej wynosi: 1 000,00 zł (opłata może być wnoszona w 4 ratach po 250,00 zł).

Rekrutacja na kierunek

Harmonogram rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wymagania formalne

Od wszystkich kandydatów wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Postępowanie kwalifikacyjne

dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 5 25
2) projekt 3 5 9 45
3) list motywacyjny 3 5 6 30
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa projekt pracy magisterskiej w postaci ramowego konspektu, ze wskazaniem i zgodą potencjalnego opiekuna pracy, w podanym terminie.

Uzyskanie mniej niż 3 punktów za projekt pracy magisterskiej skutkuje negatywną oceną projektu i nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych i list motywacyjny.

Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych i list motywacyjny.

Projekt pracy magisterskiej powinien zawierać proponowany tytuł pracy oraz zgodę promotora i składać się co najmniej z trzech podstawowych części:

 1. rozszerzonego abstraktu (1-3 strony A4),
 2. konspektu pracy (około 1 strona A4),
 3. bibliografii w formacie APA7 (1-2 strony A4).

 W abstrakcie powinny być zawarte następujące informacje:

 1. cel pracy i odniesienie do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie problemu,
 2. hipotezy (jeśli takie są) wraz z ich uzasadnieniem,
 3. proponowana metodologia (np. dla badań empirycznych: plan badania, grupa badawcza, planowane narzędzia i metody),
 4. harmonogram planowanych działań (w odniesieniu do konspektu),
 5. analiza potencjalnych ryzyk i sposobów ich minimalizacji.

Konspekt powinien być dopełnieniem abstraktu przyszłej pracy magisterskiej (tytuły rozdziałów wraz z krótkim opisem ich treści) i powinien jasno z niego wynikać.

Ad 3. Dodatkowe informacje:

Uzyskanie mniej niż 3 punktów za list motywacyjny skutkuje negatywną oceną listu motywacyjnego i nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych i projekt pracy magisterskiej.

Niezłożenie listu motywacyjnego skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych i projekt pracy magisterskiej.

W liście motywacyjnym ważne jest szczegółowe opisanie osobistych oczekiwań, celów zawodowych i akademickich oraz motywacji, która doprowadziła do wyboru tej dziedziny. Kandydat powinien podkreślić, w jaki sposób jego dotychczasowe doświadczenia i zainteresowania naukowe odnoszą się do kognitywistyki oraz jakie aspiracje ma w zakresie przygotowania swojej pracy magisterskiej. Warto również wspomnieć o konkretnych umiejętnościach lub osiągnięciach, które mogą wyróżniać kandydata spośród innych oraz jak planuje wykorzystać zdobytą wiedzę po ukończeniu studiów.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Załączenie dokumentów uzyskanych za granicą

Kandydat z dokumentami uzyskanymi za granicą załącza skany tych dokumentów w celu ich weryfikacji.

5. Uzupełnienie informacji o dyplomie

Kandydat wprowadza informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

6. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

7. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • projekt
 • list motywacyjny

Znajomość języka angielskiego (poziom B2)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Akceptowanymi dokumentami są:

 • dyplom IB,
 • dyplom EB,
 • certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • zagraniczny dokument, równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości, z wykładowym językiem angielskim,
 • zagraniczny dokument, równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów, z wykładowym językiem angielskim.

Kandydat, który nie posiada żadnego z powyższych dokumentów, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka angielskiego (test online).

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2024/2025