Technologie informatyczne (Piła)

Nadnotecki Instytut UAM w Pile


Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3,5 roku
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: inżynier
Profil kształcenia: praktyczny

Rekrutacja na kierunek - II nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-08-26
Zamknięcie zapisów: 2021-09-13
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-09-13
Data ogłoszenia wyników: 2021-09-14
Terminy składania dokumentów: od 2021-09-14
do 2021-09-20
Limit miejsc: 6


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 9
Liczba opłaconych zapisów: 7

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 3451
Godziny pracy poniedziałek - piątek 10:00-14:00

Rekrutacja na kierunek - I nabór

Harmonogram rekrutacji

Rozpoczęcie zapisów: 2021-06-01
Zamknięcie zapisów: 2021-07-12
Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2021-07-12
Data ogłoszenia wyników: 2021-07-19
Terminy składania dokumentów: od 2021-07-19
do 2021-07-23
Limit miejsc: 30


Rekrutacja została zakończona.

Statystyki zapisów

Liczba wszystkich zapisów: 50
Liczba opłaconych zapisów: 40

Dane kontaktowe

Telefon +48 61 829 3451
Godziny pracy poniedziałek - piątek 10:00-14:00

Ten nabór został już zakończony.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) wyniki na świadectwie dojrzałości - 100 1 100
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 1. Lista ogólnopolskich olimpiad i konkursów uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów:

Wszyscy kandydaci zakwalifikowani w roku szkolnym 2019/2020 do III etapu ogólnopolskiej olimpiady traktowani są jako laureaci danej olimpiady.

 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

Grupa Przedmiot Poziom Waga Liczba uwzględnianych przedmiotów
z grupy
1 język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy 0.10 1
max. 20 pkt
rozszerzony 0.20
2 matematyka
(część pisemna)
podstawowy 0.20 1
max. 40 pkt
rozszerzony 0.40
3 informatyka
(część pisemna)
podstawowy 0.20 1
max. 40 pkt
rozszerzony 0.40
matematyka
(część pisemna)
podstawowy 0.20
rozszerzony 0.40
max. 100 pkt

Tryb I: dodatkowe informacje o przeliczaniu punktów

 1. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na wynik z poziomu rozszerzonego nowej matury z mnożnikiem 4/3 (jednak nie więcej niż 100% pkt)
 2. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej:
  matura IBnowa matura
  poziom SL
  (punkty)
  poziom podstawowy
  (procenty)
  7100
  686
  572
  458
  344
  230
  1-
  0-
  matura IBnowa matura
  poziom HL
  (punkty)
  poziom rozszerzony
  (procenty)
  7100
  685
  570
  455
  340
  225
  110
  00

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

Grupa Przedmiot Waga Liczba uwzględnianych przedmiotów
z grupy
1 język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.10 1
max. 10 pkt
2 język polski
(część pisemna lub ustna)
0.10 1
max. 10 pkt
3 matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.50 1
max. 50 pkt
4 fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.30 1
max. 30 pkt
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.30
max. 100 pkt

Tryb II: dodatkowe informacje o przeliczaniu punktów

 1. Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:
  skala ocen (2 - 5)
  ocena:5432
  punkty:10080600
  skala ocen (1 - 6)
  ocena:654321
  punkty:100856550350

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Kandydat wprowadza informacje o świadectwie maturalnym oraz podaje wyniki egzaminu maturalnego.

5. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

7. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie, oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.

8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych
 • skan dyplomu IB - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)
 • skan zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu - w przypadku kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów
 • skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2021/2022