Tłumaczenie ustne (w zakresie języka niemieckiego z językiem angielskim)

Wydział Neofilologii


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek

Harmonogram rekrutacji


Rekrutacja nie została jeszcze rozpoczęta.

Rozpoczęcie zapisów
2024-06-01

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wymagania formalne

Od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz języka angielskiego na poziomie B2

Wariant 1

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia germańska lub lingwistyka stosowana (z wiodącym językiem niemieckim)

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 12 60
2) rozmowa kwalifikacyjna 12 20 1 20
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 80

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie języka angielskiego polega na tym, że pytania są zadawane w języku angielskim, natomiast kandydat odpowiada w języku polskim. Celem tej części rozmowy jest sprawdzenie znajomości pasywnej języka angielskiego oraz sprawności w zakresie języka polskiego. Uzyskanie 60% z rozmowy oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

Wariant 2

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia pozostałych kierunków

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) rozmowa kwalifikacyjna 36 60 1 60
2) rozmowa kwalifikacyjna 12 20 1 20
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 80

Ad 1. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie języka niemieckiego odbywa się w tym języku. Celem tej części rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie poziomu znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy na temat odpowiadającego mu obszaru kulturowego. Uzyskanie 60% z rozmowy oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie języka angielskiego polega na tym, że pytania są zadawane w języku angielskim, natomiast kandydat odpowiada w języku polskim. Celem tej części rozmowy jest sprawdzenie znajomości pasywnej języka angielskiego oraz sprawności w zakresie języka polskiego. Uzyskanie 60% z rozmowy oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2024/2025